• fp 00
 • fp 01
 • fp 02
 • fp 03
 • fp 05
 • fp 06
 • fp 07
 • fp 08
 • fp 09
 • fp 10
 • fp 00
 • fp 01
 • fp 02
 • fp 03
 • fp 05
 • fp 06
 • fp 07
 • fp 08
 • fp 09
 • fp 10

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.ΣΥ. Α.Ε.) πρώην ΗΛΠΑΠ

ΑΡΘΡΟ 1ο  Ίδρυση και έδρα

Ιδρύεται σωματείο του προσωπικού της εταιρίας ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ με την επωνυμία: «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.ΣΥ. Α.Ε.) πρώην ΗΛΠΑΠ» και διακριτικό τίτλο ΣΤΥ-ΟΣΥ και έδρα την Αθήνα.

ΑΡΘΡΟ 2ο  Σκοπός
 1. Σκοπός του σωματείου είναι:
  1. η προστασία και προώθηση των οικονομικών, επαγγελματικών και κοινωνικών συμφερόντων των µελών του,
  2. η διαπραγμάτευση και σύναψη συλλογικών συμβάσεων εργασίας,
  3. η στερέωση και ανάπτυξη της συναδελφικής αλληλεγγύης μεταξύ των µελών του και όλων των εργαζομένων στην Ο.Σ.Υ. Α.Ε., αλλά και όλους τους εργαζομένους ιδίως στον τοµέα των μεταφορών
  4. η κατοχύρωση και διεύρυνση των συνδικαλιστικών ελευθεριών και η συνεργασία και κοινή δράση με συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων στην Ο.Σ.Υ. Α.Ε. και το συνδικαλιστικό κίνημα γενικότερα
  5. η παρακολούθηση της εφαρμογής της εργατικής νομοθεσίας και η συμπαράσταση στα μέλη του σε περίπτωση παραβίασης της εργατικής νομοθεσίας ή των συλλογικών συμβάσεων εργασίαςστ) η ίδρυση ταμείου αρωγής-αλληλοβοηθείας με σκοπό υλική και ηθική υποστήριξη των μελών και των οικογενειών τους, η διαχείριση του οποίου ασκείται από το εκάστοτε Δ.Σ. του σωματείου. Τα έσοδα του ταμείου προέρχονται κυρίως από την μηνιαία εισφορά της εργοδότριας εταιρίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρθρο 5 της από 27-01-2014 επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας. Οι καταστατικοί όροι σύστασης, λειτουργίας, διαχείρισης εσόδων-εξόδων και επιτεύξης των σκοπών του Ταμείου Αρωγής-Αλληλοβοηθείας προβλέπονται με τη μορφή του παραρτήματος του παρόντος καταστατικού το οποίο αποτελεί και αναπόσπαστο τμήμα αυτού.
 2. Μέσα για την επίτευξη του σκοπού αυτού είναι: α) Η μελέτη των προβλημάτων και των συνθηκών και όρων της εργασίας και ζωής των μελών του σωματείου. β) Η διεκδίκηση, με κάθε νόμιμο τρόπο, των επαγγελματικών, οικονομικών και κοινωνικών αιτημάτων των μελών του. γ) Ο συντονισμός των ενεργειών με άλλα σωματεία εργαζομένων στην Ο.Σ.Υ. Α.Ε. για την αντιμετώπιση κοινών προβλημάτων και προώθηση κοινών αιτημάτων. δ) Η ανάληψη πρωτοβουλιών για την συνεργασία και την κοινή δράση με συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων στον δημόσιο κα ιδιωτικό τομέα και ιδίως των εργαζομένων στα μέσα μαζικής μεταφοράς προσώπων και αγαθών. ε) Η ανάληψη πρωτοβουλιών, εκδηλώσεων και δραστηριότητας κάθε μορφής, που προωθούν τους σκοπούς του Σωματείου (λ.χ. ίδρυση και λειτουργία Τράπεζας Αίματος, Λέσχης, Βιβλιοθήκης, Σχολών, Αθλητικών Τμημάτων καθώς και κάθε είδους πολιτιστικές, μορφωτικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις).
ΑΡΘΡΟ 3ο Μέλη

Μέλη του σωματείου μπορούν να είναι όλοι οι εργαζόμενοι στην Ο.ΣΥ. Α.Ε. με σχέση εξαρτημένης εργασίας ανεξάρτητα από την ειδικότητα τους.

ΑΡΘΡΟ 4ο Εγγραφή - Δικαιώματα και υποχρεώσεις μελών
 1. Για την εγγραφή μέλους απαιτείται έγγραφη αίτηση του/της ενδιαφερομένης προς το Διοικητικό Συμβούλιο με δήλωση ότι αποδέχεται τους όρους του καταστατικού και καταβολή της συνδικαλιστικής συνδρομής εγγραφής, που ορίζεται στο ποσό των… ΕΥΡΩ. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνεται μέσα σε ένα μήνα από την αίτηση του/της ενδιαφερόμενης αποφασίζεται η εγγραφή του μέλους και ανακοινώνεται εγγράφως προς τον/την αιτούντα/σα.
 2. Όλα τα μέλη του σωματείου έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι από την ημερομηνία της εγγραφής τους και μετέχουν στην Γενική Συνέλευση με δικαίωμα λόγου και ψήφου.
 3.  Όλα τα μέλη του σωματείου έχουν τις εξής υποχρεώσεις
  1. να καταβάλλουν την μηνιαία συνδικαλιστική συνδρομή προς το σωματείο, η οποία ορίζεται στο ποσό των .... Ευρώ,
  2. να προσέρχονται στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης και
  3. γενικά να τηρούν τους όρους του καταστατικού.
ΑΡΘΡΟ5ο Πόροι
 1. Οι πόροι του Συλλόγου είναι η εισφορά εγγραφής μέλους ποσού .... ΕΥΡΩ και η μηνιαία συνδρομή των μελών ποσού ..... ΕΥΡΩ.
 2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης έπειτα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατόν το ποσό της εισφοράς για εγγραφή και η μηνιαία συνδρομή των μελών να αυξάνεται ή να μειώνεται.
 3. Πέραν αυτών πόροι του συλλόγου είναι και τα εξής: α) δωρεές κληροδοσίες καθώς και οικονομική παροχή του ΟΔΕΠΕΣ, β) τόκοι και πρόσοδοι από την περιουσία του συλλόγου, κάθε άλλη οικονομική ενίσχυση σύλλογο ή έσοδο.
ΑΡΘΡΟ 6ο Πειθαρχικά Παραπτώματα - Ποινές -Διαγραφή μέλους
 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου έχει καθήκον να φροντίζει για την συμπεριφορά των μελών του Σωματείου, ώστε να διατηρείται και να αναπτύσσεται το πνεύμα της συναδελφικής αλληλεγγύης μεταξύ των μελών και να προάγονται οι σκοποί του Σωματείου.
 2. Οι πειθαρχικές ποινές που επιβάλλονται κατά περίπτωση στα μέλη είναι οι εξής:
 3. α) Επίπληξη για περιπτώσεις ελαφριάς αμέλειας κατά την άσκηση των καθηκόντων των μελών
 4. β) προσωρινή αποβολή μέχρι ενός έτους, όταν το μέλος επιδεικνύει ανάρμοστη συμπεριφορά στα γραφεία του Σωματείου και κατά τις Γενικές Συνελεύσεις
 5. γ) διαγραφή όταν το μέλος: i) δεν τηρεί τους όρους του καταστατικού, ii) καθυστερεί αδικαιολόγητα την καταβολή των συνδικαλιστικών συνδρομών iii) δεν πειθαρχεί στις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης.
 6. Η ποινή της επίπληξης και της προσωρινής διαγραφής επιβάλλεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου .Η ποινή της διαγραφής επιβάλλεται με απόφαση των 4/5 του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία επικυρώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 7ο
Γενικές Συνελεύσεις
1. Ανώτερο όργανο του Σωματείου είναι η Γενική Συνέλευση των μελών, που έχει δικαιοδοσία για όλα τα ζητήματα που αφορούν το Σωματείο. Ειδικότερα η Γενική Συνέλευση λαμβάνει ιδίως τις ακόλουθες αποφάσεις: α) εκλέγει εφορευτική επιτροπή για τις αρχαιρεσίες, β) αποφασίζει για την έναρξη, αναστολή ή παύση απεργίας, γ) εγκρίνει τον προϋπολογισμό, απολογισμό και το πρόγραμμα δράσης, δ) ορίζει το ποσό της εισφοράς για την εγγραφή μέλους, και το ποσό της μηνιαίας συνδικαλιστικής συνδρομής και της εισφοράς υπέρ του Ταμείου Αλληλοβοηθείας, ε) εγκρίνει την τροποποίηση του καταστατικού, την συνένωση του σωματείου με άλλο σωματείο εργαζομένων στην Ο.Σ.Υ. Α.Ε. ή την διάλυση.
2. Οι Συνελεύσεις διακρίνονται σε τακτικές, έκτακτες και καταστατικές.
α) Η τακτική Συνέλευση συνέρχεται κάθε χρόνο και στη διάρκεια του πρώτου τριμήνου κάθε έτους. Στην τακτική Γενική Συνέλευση λογοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο, για την διοικητική και ταμειακή διαχείριση του σωματείου και εγκρίνεται α) ο οικονομικός απολογισμός του προηγούμενου
χρόνου β) ο προϋπολογισμός του επόμενου έτους και γ) η Έκθεση Οικονομικής Διαχείρισης του Σωματείου της Ελεγκτικής Επιτροπής. Για την σύγκληση της απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία ορίζονται και τα θέματα της ημερησίας διάταξης. Μεταξύ άλλων η τακτική γενική συνέλευση αποφασίζει για την έγκριση του προϋπολογισμού, απολογισμού και του προγράμματος δράσης του σωματείου και κάθε άλλο θέμα, που κρίνει σκόπιμο το Διοικητικό Συμβούλιο. Έκτακτα θέματα, πέραν αυτών, για τα οποία το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί την Γενική Συνέλευση, είναι δυνατόν να τεθούν μόνον από το Διοικητικό, Συμβούλιο.
β) Η έκτακτη Συνέλευση συνέρχεται οποτεδήποτε ανακύψει ειδικό και επείγον ζήτημα. Για την σύγκληση της απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνεται με πρωτοβουλία του ίδιου του Διοικητικού Συμβουλίου ή έπειτα από έγγραφο αίτημα του 1/5 των μελών, που υποβάλλεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου και του οποίου αναφέρονται τα προς συζήτηση και λήψη απόφασης θέματα. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να την συγκαλέσει μέσα 10 ημέρες από την υποβολή του αιτήματος.
γ) Η καταστατική Συνέλευση συνέρχεται οποτεδήποτε ανακύψει θέμα τροποποίησης του Καταστατικού του σωματείου, συνένωσης του σωματείου με άλλο σωματείο εργαζομένων στην Ο.ΣΥ. Α.Ε. ή διάλυσης του σωματείου. Η καταστατική γενική συνέλευση συγκαλείται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε τακτική γενική συνέλευση είναι και καταστατική, όταν τίθεται σε αυτή οποιοδήποτε από τα ανωτέρω θέματα και εφόσον σε αυτή υπάρχει απαρτία των 2/5 των ταμειακώς εντάξει μελών.

Άρθρο 8ο
Διαδικασία σύγκλησης και λήψης απόφασης στην Γενική Συνέλευση

1. Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης. Η Γενική Συνέλευση (τακτική, έκτακτη ή καταστατική) συγκαλείται έπειτα από Πρόσκληση - Ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία αναφέρονται τα θέματα της ημερησίας διάταξης, ο τόπος και ο χρόνος της συνέλευσης. Η ανακοίνωση αναρτάται στα Γραφεία του Σωματείου, στον Πίνακα ανακοινώσεων του Σωματείου, και αναφέρει τον τόπο και τον χρόνο των επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων.
2. Απαρτία Σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης. Για την απαρτία κάθε Γενικής Συνέλευσης, με εξαίρεση την καταστατική απαιτείται απαρτία του 1/3 των ταμειακώς εντάξει μελών. Εφόσον κατά την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης δεν παρίσταται το 1/3 των ταμειακώς εντάξει μελών συγκαλείται δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, η οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσα σε 15 ημέρες το πολύ, στην οποία πρέπει να παρίσταται το 1/4 των ταμειακώς εντάξει μελών. Εάν δεν υπάρξει απαρτία στην δεύτερη επαναληπτική Γενική Συνέλευση καλείται τρίτη επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε 15 ημέρες το πολύ, στην οποία πρέπει να παρίσταται το 1/5 των ταμειακώς εντάξει μελών. Εάν δεν υπάρξει απαρτία και στην τρίτη επαναληπτική Γενική Συνέλευσης καλείται τέταρτη επαναληπτική Γενική Συνέλευση, η οποία βρίσκεται σε απαρτία ανεξαρτήτως του αριθμού των μελών της.
3. Λήψης απόφασης στη Γενικής Συνέλευσης. Όλες οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης είναι έγκυρες, όταν λαμβάνονται με την πλειοψηφία του ημίσεως πλέον ενός των παρόντων και ταμειακώς εντάξει μελών, με εξαίρεση την τροποποίηση του καταστατικού, την συνένωση με άλλο σωματείο εργαζομένων στην Ο.ΣΥ. Α.Ε. και την διάλυση του Σωματείου, οπότε η πέραν της κατά τα ανωτέρω πλειοψηφίας, πρέπει ο αριθμός των ψηφισάντων υπέρ της τροποποίησης του καταστατικού, της συνένωσης με άλλο σωματείο εργαζομένων στην Ο.ΣΥ. Α.Ε. ή της διάλυσης του Σωματείου να είναι τουλάχιστον το 3/4 των ταμειακώς εντάξει μελών. Όλες οι αποφάσεις λαμβάνονται με ανάταση της χειρός ή με ονομαστική κλήση προς ψηφοφορία για θέματα προσωπικά περιλαμβανομένης της διαγραφής μέλους, καθώς και για την λήψη απόφασης για απεργία διεξάγεται μυστική ψηφοφορία. Ειδικά για την περίπτωση απεργίας είναι δυνατόν η Γενική Συνέλευση να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να κηρύξει απεργία ή και να αποφασίζει για την διακοπή ή την αναστολή της απεργίας και γενικά να προβαίνει σε όλες τις ενέργειες για την οργάνωση και επιτυχία του απεργιακού αγώνα.

Άρθρο 9ο
Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης.
1. Η Γενική Συνέλευση αρχίζει την συνεδρίασή της με Προσωρινό Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και σε περίπτωση κωλύματος του τον Αντιπρόεδρο, ο οποίος διαπιστώνει την ύπαρξη απαρτίας κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 7 του καταστατικού. Στη συνέχεια εκλέγεται Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης και ο Γραμματέας αποτελούν το Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης. Εκλέγονται επίσης τρεις (3) ψηφοσυλλέκτες για την καταμέτρηση των ψήφων στις ψηφοφορίες, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι και για την τήρηση της τάξεως σύμφωνα με τις οδηγίες του Προεδρείου.
2. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης διευθύνει την συζήτηση και σε περίπτωση δε προσωρινής αδυναμίας του προς τούτο αναπληρώνεται από τον Γραμματέα.
3. Το Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης αποφασίζει για τα εξής: α) κάθε θέμα που αφορά την διαδικασία λήψης απόφασης της Γενικής Συντέλεσης, β) την τήρηση του Καταστατικού και των Νόμων καθώς και για την τάξη κατά την διάρκεια της Συνέλευσης. γ) την λήψη μέτρων για την τήρηση της τάξης περιλαμβανομένης της προσωρινής η οριστικής αποβολής μέλους από την συνεδρίαση σε περίπτωση, που διαταράσσει την τάξη της συνεδρίασης, δ) την τήρηση και επικύρωση των Πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και την εν συνεχεία παράδοση τους στον Γενικό Γραμματέα του Συλλόγου.
4. Οι αποφάσεις του Προεδρείου για τα θέματα της αρμοδιότητας του είναι δεσμευτικές για την Γενική Συνέλευση, εκτός αν γίνει πρόταση μομφής κατά του Προεδρείου και υπερψηφισθεί από τη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 10ο
Αρχαιρεσίες -Εφορευτική Επιτροπή

1. Οι εκλογές για την ανάδειξη οργάνων του Σωματείου ( Διοικητικό Συμβούλιο και Ελεγκτική Επιτροπή ) διεξάγονται κάθε δύο έτη έπειτα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και μέσα στους δύο τελευταίους μήνες πριν από τη λήξη της θητείας των οργάνων διοίκησής του Σωματείου. Οι εκλογές διεξάγονται μέσα σε 20 ημέρες από την κήρυξή τους κατά το αναλογικό σύστημα, εφόσον στην διαδικασία των εκλογών μετέχουν περισσότεροι από ένας συνδυασμοί για την εκλογή των οργάνων.
2. Οι εκλογές διεξάγονται με μυστική ψηφοφορία από Εφορευτική Επιτροπή και με προεδρεία δικαστικού αντιπροσώπου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν.1264/1982. Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα ταμειακώς εντάξει μέλη.
3. Ταυτοχρόνως με την εκλογή οργάνων του Σωματείου ( Διοικητικού . Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής) εκλέγονται και οι αντιπρόσωποι για το Εργατικό Κέντρο Αθηνών (ΕΚΑ) και την Ομοσπονδία στην οποία ανήκει το Σωματείο. Με την διαδικασία των εκλογών εκλέγονται για όλες τις θέσεις των οργάνων και την εκπροσώπηση στο ΕΚΑ την Ομοσπονδία τακτικά και αναπληρωματικά μέλη. Τα αναπληρωματικά μέλη εκλέγονται κατά την σειρά της εκλογής τους από τον συνδυασμό από τον οποίο προέρχονται και καταλαμβάνουν με την σειρά της εκλογής τους την θέση του τακτικού μέλους σε περίπτωση που αυτό αποχωρεί οριστικά (π.χ. παραιτείται) από την θέση, στην οποία εκλέχθηκε.
4. Για τη διεξαγωγή των εκλογών η Γενική Συνέλευση εκλέγει τριμελή Εφορευτική Επιτροπή και ένα αναπληρωματικό μέλος. Η εφορευτική επιτροπή είναι υπεύθυνη για διεξαγωγή των εκλογών και ιδίως, α) ανακοινώνει τον τόπο και των χρόνο των εκλογών, οι οποίες μπορεί να' διαρκέσουν και δύο ημέρες, β) δέχεται τις υποψηφιότητες των ενδιαφερομένων, γ) ανακοινώνει τα ονόματα των υποψηφίων για κάθε όργανο, δ) φροντίζει για την εκτύπωση των ψηφοδελτίων, τα οποία μπορεί να είναι ένα ενιαίο-κοινό ή περισσότερα (παραταξιακά και ανεξαρτήτων), ε) ανακοινώνει τα αποτελέσματα των εκλογών στ) τηρεί πρακτικά για όλες τις ενέργειές της και παραδίδει τα πρακτικά αυτά στο μέλος του πλειοψηφούντος συνδυασμού, που έλαβε τις περισσότερες ψήφους για την εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου. Μετά την συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα τα Πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης παραδίδονται στον Γενικό Γραμματέα-του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής δεν έχουν δικαίωμα να θέσουν υποψηφιότητα για εκλογή σε όργανο διοίκησης ή αντιπρόσωπο σε οποιαδήποτε υπερκείμενη συνδικαλιστική οργάνωση.
ΑΡΘΡΟ 11ο
Διοικητικό Συμβούλιο
1. Το μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι εννέα και απαρτίζεται από τους εξής: τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα, τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και τέσσερεις συμβούλους.
2. Η θητεία του διοικητικού συμβουλίου είναι διετής.
3. Το νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε συνεδρίαση με την ευθύνη του συμβούλου, που πλειοψήφησε μέσα σε δέκα ημέρες από τη διεξαγωγή των εκλογών και με μυστική ψηφοφορία εκλέγει κατά σειρά τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία.

ΑΡΘΡΟ 12ο
Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μία φορά κάθε μήνα έπειτα από πρόσκληση του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα, στην οποία αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται εκτάκτως, όποτε υπάρχει ανάγκη ή αν ζητηθεί τούτο με αίτηση πέντε μελών του προς τον Πρόεδρο του ΔΣ, η οποία αναφέρει τα προς συζήτηση θέματα. Ο Πρόεδρος του ΔΣ υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο το αργότερο μέσα σε δέκα ημέρες από την υποβολή της αίτησης.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται πέντε μέλη του. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται κατά πλειοψηφία και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου.
ΑΡΘΡΟ 13ο
Καθήκοντα Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα, που αφορούν το Σωματείο και έχει την συνολική ευθύνη της διοίκησης και διαχείρισης του για την προώθηση των καταστατικών σκοπών του, με εξαίρεση αυτά, που-ανήκουν στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τις εξής αρμοδιότητες:
Α) Εκτελεί όλες τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων
Β) Φροντίζει για την πιστή τήρηση του καταστατικού
Γ) Φροντίζει για την επαγγελματική και συνδικαλιστική μόρφωση των μελών. Δ) Εγκρίνει τις εγγραφές νέων μελών
Ε) Εγκρίνει τον ισολογισμό του ταμείου
Στ) Καθορίζει τη μηνιαία συνδρομή, την έκτακτη συνδρομή και την εισφορά εγγραφής μέλους
Ζ) Εγκρίνει την πρόσληψη ειδικού γραμματέα ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου για παροχή υπηρεσιών που εξυπηρετούν τους σκοπούς του συλλόγου
Η) Προσλαμβάνει νομικό σύμβουλο ή τεχνικούς συμβούλους ή αναθέτει σε δικηγόρους και λοιπούς τεχνικούς συμβούλους υποθέσεις του και καθορίζει την μηνιαία ή εφάπαξ αποζημίωσή τους
Θ) Ορίζει τα έξοδα κινήσεως και παραστάσεως των μελών
Ι) Ορίζει το ποσό που θα κρατά εις χείρας του ο ταμίας καθώς και τις αναλήψεις και καταθέσεις στην τράπεζα για τις ανάγκες του Σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 14ο
Αντικατάσταση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που παραιτείται ή απουσιάζει αδικαιολόγητα σε περισσότερες από πέντε (5) κατά σειρά συνεδριάσεις αντικαθίσταται από αναπληρωματικό μέλος του συνδυασμού από τον οποίο προέρχεται κατά τη σειρά της εκλογής του σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 3 του καταστατικού. Η αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίζετε από το ίδιο το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΆΡΘΡΟ 15ο
Καθήκοντα Προέδρου

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί το Σωματείο σε όλες τις σχέσεις του και σε κάθε αρχή και Δικαστήριο διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου υπογραφεί με τον Γενικό Γραμματέα κάθε έγγραφο του Σωματείου και με τον Ταμία κάθε ένταλμα πληρωμής ή αποδείξεως και γενικά παρακολουθεί, ελέγχει και συντονίζει ο έργο του Διοικητικού Συμβουλίου. Ειδικότερα ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει τις εξής αρμοδιότητες:
1. συγκαλεί μαζί με το Γενικό Γραμματέα το Διοικητικό Συμβούλιο, συντάσσει την ημερήσια διάταξη του και υπογράφει με τον Γενικό Γραμματέα τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου, τα Εντάλματα Πληρωμών και κάθε έγγραφο του Συλλόγου
2. συγκαλεί μαζί με το Γενικό Γραμματέα τη Γενική Συνέλευση, έπειτα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου,
3. διευθύνει τη συζήτηση του Διοικητικού Συμβουλίου και καλεί στη τάξη τυχόν δυστροπούντες, επίσης έχει δικαίωμα να δυστροπούντες, επίσης έχει το δικαίωμα να αποβάλλει από την αίθουσα τους θορυβούντες.

ΑΡΘΡΟ 16ο
Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Ο Γενικός Γραμματέας έχει τα εξής καθήκοντα:
1. συντάσσει και τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου
2. φυλάσσει το αρχείο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και κάθε, είδους έγγραφα του συλλόγου.
3. συνυπογράφει τα εντάλματα πληρωμής με τον Πρόεδρο και τον Ταμία του Σωματείου.
4. τηρεί βιβλίο εισερχομένων-εξερχομένων (πρωτόκολλα)
5. φυλάσσει τη σφραγίδα και κάθε είδους αρχεία και έγγραφα του συλλόγου
6. τηρεί το μητρώο των μελών του Σωματείου
7. εκπροσωπεί το Σωματείο από κοινού με τον Πρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα απόντα ή κωλυόμενο αντικαθιστά ο Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας. Σε περίπτωση παραίτησης ή καθαίρεσης του Γενικού Γραμματέα ορίζεται ως Γενικός Γραμματέας με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο Αναπλ. Γεν. Γραμματέας.

 

ΑΡΘΡΟ 17ο
Καθήκοντα Αντιπροέδρου
Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο.

ΑΡΘΡΟ 18ο
Καθήκοντα Ταμία
Ο Ταμίας έχει τη γενική ευθύνη είσπραξης εσόδων και πληρωμής όλων των δαπανών του Σωματείου και της τήρησης του βιβλίου εσόδων εξόδων και ιδίως:
1. εισπράττει με διπλότυπες αποδείξεις κάθε έσοδο
2. πραγματοποιεί κάθε πληρωμή με εντολή του Προέδρου και του Γενικού
Γραμματέα του Σωματείου
3. τηρεί αρχείο αποδείξεων πληρωμών και εισπράξεων
4. τηρεί το βιβλίο του ταμείου και φυλάσσει τις ταμειακές σφραγίδες
5. συντάσσει την ετήσια λογοδοσία της ταμειακής διαχείρισης
6. ορίζει με ευθύνη του τους εισπράκτορες συνδικαλιστικής συνδρομής ή άλλων εισπράξεων
7. καταθέτει ποσά άνω των 100 € στην Τράπεζα ή το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και πραγματοποιεί αναλήψεις από τραπεζικούς λογαριασμούς μετά από εντολή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
Τον Ταμία απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ένας από τους συμβούλους του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται με απόφαση το Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 19ο
Υποχρεώσεις απερχόμενου ή παραιτουμένου Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το απερχόμενο ή παραιτούμενο Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να παραδώσει με πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής όλα τα κινητά, ακίνητα και χρηματικά ποσά που, ανήκουν στην περιουσία του Σωματείου καθώς και τα βιβλία και αρχεία, την σφραγίδα του Σωματείου, στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα ημέρες από την εκλογή του.
2. Το πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής υπογράφεται από τον απερχόμενο Πρόεδρο, Γενικό Γραμματέα και Ταμία και από τον νέο Πρόεδρο, Γενικό Γραμματέα και Ταμία.

ΑΡΘΡΟ 20ο
Ελεγκτική Επιτροπή
1. Η Ελεγκτική Επιτροπή είναι τριμελής, εκλέγεται μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 του καταστατικού.
2. Η θητεία της ελεγκτικής επιτροπής είναι διετής .
3. Η Ελεγκτική Επιτροπή μετά την εκλογή της συνέρχεται σε σώμα µε πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και εκλέγει τον Πρόεδρό της .
4. Η Ελεγκτική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα δύο από τα µέλη της.
5. Αρμοδιότητα της Ελεγκτικής Επιτροπής είναι ο έλεγχος της διοίκησης του συλλόγου.
6. Η Ελεγκτική Επιτροπή συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση µία φορά κάθε έτος έπειτα από πρόσκληση του Προέδρου και ενεργεί έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης του Σωματείου µε καταγραφή των εσόδων από κάθε πηγή και των κάθε είδους δαπανών. Σκοπός του ελέγχου της Ελεγκτικής Επιτροπής είναι η παρακολούθηση της διαχείρισης των οικονομικών του συλλόγου και μόνο. Η Ελεγκτική Επιτροπή δεν έχει αρμοδιότητα να ελέγξει τις πράξεις διοίκησης του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα αποτελέσματα του ελέγχου της ελεγκτικής επιτροπής καταχωρίζονται στην Έκθεση Οικονομικής Διαχείρισης του Σωματείου, η οποία υποβάλλεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο και την τακτική Γενική Συνέλευση.
ΑΡΘΡΟ 21ο
Ταμείο Αλληλοβοηθείας
Συνιστάται Ταμείο Αλληλοβοηθείας του Σωματείου µε σκοπό την παροχή περίθαλψης υγείας και οικονομική ενίσχυση των µελών. Πόροι του ταμείου είναι η μηνιαία εισφορά των µελών, που ορίζεται σε ποσό που ορίζεται µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
Η είσπραξη της εισφοράς υπέρ του Ταμείου Αλληλοβοηθείας πραγματοποιείται από τον Ταμία του Σωματείου µε διπλότυπες αποδείξεις και για το σκοπό αυτό τηρείται ειδικός τραπεζικός λογαριασμός και ειδικό βιβλίο Ταμείου Αλληλοβοηθείας.

ΑΡΘΡΟ 220
Διάλυση - Συνένωση
1. Το Σωματείο είναι δυνατόν να διαλυθεί µε απόφαση της καταστατικής Γενικής Συνέλευσης και η περιουσία του σωματείου παραδίδεται στην Ομοσπονδία, στην οποία ανήκει το Σωματείου και αν το Σωματείο δεν ανήκει σε Ομοσπονδία, στο Εργατικό Κέντρο Αθηνών.
2. Το Σωματείο μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να προσχωρεί σε ένωση µε άλλο ή άλλα σωματεία ή ένωση σωματείων εργαζομένων στην Ο.ΣΥ. Α.Ε. ή να δεχθεί την προσχώρηση σε αυτό με ένωση άλλου ή άλλων σωματείων εργαζομένων στην Ο.ΣΥ. Α.Ε. Στην περίπτωση που το Σωματείο δέχεται ως νέα µέλη τα µέλη του συνενωμένου σωματείου, τα µέλη αυτά εγγράφονται στην δύναμη του έπειτα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση που το Σωματείο συνενωθεί με άλλο σωματείο το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει τον κατάλογο των µελών του προς εγγραφή και η περιουσία του αποδίδεται στο σωματείο, στο οποίο προσχωρεί.
Όλες οι αποφάσεις για την διάλυση ή συνένωση λαμβάνονται συμφωνά µε τα οριζόμενα στο άρθρο 7 παρ. 2 γ και το άρθρο 8 παρ. 3.

ΑΡΘΡΟ 23ο
Σφραγίδα και τηρούμενα βιβλία
1. Το Σωματείο έχει σφραγίδα στρογγυλή, η οποία αναγράφει περιφερειακά «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.ΣΥ. Α.Ε.) πρώην ΗΛΠΑΠ» και στο μέσον αναγράφει διακριτικό τίτλο ΣΤΥ-ΟΣΥ.
2. Στο Σωματείο τηρούνται όλα τα βιβλία που προβλέπει ο Ν. 1264/1982.»
ΑΡΘΡΟ 240
Συμμετοχή σε Εργατικό Κέντρο - Ομοσπονδία – ΓΣΕΕ
1. Το σωματείο είναι μέλος του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Αθηνών του οποίου αποδέχεται το καταστατικό. Το σωματείο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αποφασίζει την συμμετοχή του σε Ομοσπονδίας.
2. Το σωματείο με την δράση και την συμμετοχή του στις προαναφερόμενες συνδικαλιστικές οργανώσεις προωθεί τα συμφέροντα των μελών του κατά τρόπο γενικό και ενωτικό.

ΑΡΘΡΟ 25ο
Γενική Ρύθμιση
Το καταστατικό αυτό αποτελεί συνέχεια και τροποποίηση του από 25-2-1977 ιδρυτικού καταστατικού του, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 697/1977 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών, το οποίο τροποιήθηκε στη συνέχεια με την 886/15-02-2007 απόφαση του ΜΠΑ και ακολούθως τροποιήθηκε εκ νέου με την υπ’ αριθ. 18/03-01-2013 απόφαση του ΜΠΑ. Το παρόν καταστατικό περιλαμβάνει όλες τις ρυθμίσεις που διέπουν την οργάνωση και λειτουργία του σωματείου.
…………………………………………………………………………………………….

Για το ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.ΣΥ. Α.Ε.) πρώην ΗΛΠΑΠ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

Παρασκευόπουλος Καραμητόπουλος
Θεόδωρος Αθανάσιος

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ (ΑΡΩΓΗΣ)-ΑΠΕΡΓΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ο.ΣΥ. Α.Ε. (πρώην ΗΛΠΑΠ)

ΑΡΘΡΟ 1
Ιδρύεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 καταστατικού του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ο.ΣΥ. Α.Ε. (πρώην ΗΛΠΑΠ) και διακριτικό τίτλο ΣΤΥ-ΟΣΥ, Ταμείο Αλληλοβοήθειας – Απεργιακό Ταμείο και διακριτικό τίτλο ΤΑ-ΑΤ, με σκοπό την παροχή βοηθημάτων και άλλων παροχών στα μέλη του και σε συγγενείς αυτών πρώτου βαθμού, καθώς και την οικονομική στήριξη των εργαζομένων κατά τη διάρκεια απεργιακών κινητοποιήσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 2
Μέλη του ΤΑ-ΑΤ είναι όλα τα μέλη του ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ο.ΣΥ. Α.Ε. (πρώην ΗΛΠΑΠ) – ΣΤΥ-ΟΣΥ.

ΑΡΘΡΟ 3
Πόροι του ΤΑ-ΑΤ είναι:
1.α. Η μηνιαία εισφορά των μελών (αρχικά ορίζεται στην ΕΣΣΕ 2013-2014 άρθρο 5) καθώς και κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μελών του σωματείου μετά από σχετική εισήγηση του ΔΣ του σωματείου (ΣΤΥ-ΟΣΥ)
β. Μεταφορά αποθεματικού ταμείου σωματείου
γ. Οι τόκοι και κάθε φύσεως πρόσοδοι της περιουσίας του ΤΑ-ΑΤ.
δ. Κάθε τυχόν δωρεά, κληρονομιά ή από άλλη αίτια παροχή υπέρ του ΤΑ-ΑΤ καθώς και από διάφορες εκδηλώσεις του Σωματείου υπέρ του ΤΑ-ΑΤ.
ε. Από παρακρατήσεις του προσωπικού ασφαλείας των απεργιακών κινητοποιήσεων βάσει του άρθρου 13 του παρόντος κανονισμού λειτουργίας.
στ. Θα ανοιχθεί λογαριασμός σε Τράπεζα όπου θα κατατίθενται οι πόροι του ΤΑ-ΑΤ.
2. Η Γενική Συνέλευση του ΣΤΥ-ΟΣΥ μπορεί να μεταβάλλει το ποσοστό της εισφοράς υπέρ του Λογαριασμού που καθορίζεται στην παράγραφο 1, καθώς και να αποφασίζει και άλλους τρόπους απόκτησης των αναγκαίων κεφαλαίων για την εκπλήρωση των σκοπών του Λογαριασμού.

ΑΡΘΡΟ 4
Το Δ.Σ. του ΣΤΥ-ΟΣΥ δύναται να παρέχει ανάλογα με τις δυνατότητες του Ταμείου:
1. Επίδομα ασθένειας ανάλογα με το χρόνο ασθένειας του μέλους του ΤΑ-ΑΤ και αφού εξαντληθούν τα περιθώρια ασφαλιστικής του κάλυψης από το αντίστοιχο Ασφαλιστικό Πρόγραμμα.
2. Δάνειο για κάλυψη δαπανών μετάβασής του στην αλλοδαπή σε περίπτωση ασθένειάς του και εφόσον η μετάβασή του κρίνεται επιβεβλημένη ιατρικά.
3. Δάνειο για κάλυψη έκτακτων ζωτικών αναγκών, όπως ζημίες από πυρκαγιά, σεισμούς, πλημμύρες και εφόσον η δαπάνη θα είναι μεγαλύτερη από το δάνειο που δικαιούται από τον Εργοδότη και αφού προσκομίσει τα απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα.
4. Βοήθημα σε μέλη του ΤΑ-ΑΤ που τυχόν έχουν μέλη της οικογενείας τους (Α’βαθμού) που πάσχουν από ανίατη ασθένεια και αφού προσκομίσει τα απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα (δημόσιο νοσοκομείο).

Τα ποσά που θα καταβάλει το ΤΑ-ΑΤ στις παραπάνω περιπτώσεις θα καθορίζονται από το Δ.Σ. του σωματείου ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες του Ταμείου.

 

ΑΡΘΡΟ 5
Το Δ.Σ. του ΣΤΥ-ΟΣΥ δύναται να παρέχει ανάλογα με τις δυνατότητες του Ταμείου:

Εφάπαξ επίδομα συνταξιοδότησης :
5 χρόνια κλειστά 500ε
10χρονια κλειστά 700ε
15χρονια κλειστά 800ε
20χρονια κλειστά 900ε
25χρονια κλειστά 1000ε
30χρονια κλειστά 1100ε
35χρονια κλειστά 1200ε
40 χρόνια κλειστά 1500ε

Τα χρόνια αναφέρονται στην παραμονή στο Σωματείο.

Απώλεια μέλους λόγω θανάτου. Χορηγείται το Εφάπαξ επίδομα συνταξιοδότησης, στους νόμιμους κληρονόμους.

ΑΡΘΡΟ 6
Το Δ.Σ. του ΣΤΥ-ΟΣΥ δύναται να παρέχει ανάλογα με τις δυνατότητες του Ταμείου:

1.Γέννηση παιδιού. Χορηγείται εφ' άπαξ βοήθημα κατά την γέννηση του πρώτου και δεύτερου το ποσό των 400€. Τρίτου παιδιού και άνω, το ποσό των 600€.

2.Γάμος. Χορηγείται εφ' άπαξ βοήθημα σε μέλη του ΤΑ-ΑΤ. Μετά την τέλεση του γάμου καθ' οιονδήποτε τρόπο, ποσό των 300€.

3.Βράβευση τέκνων. Κατά την εισαγωγή τους σε ΑΕΙ - ΤΕΙ και λήψη του
πτυχίου. Χορηγείται στα τέκνα των μελών το ποσό των 200€.

4.Βράβευση Συναδέλφων. Όσοι Συνάδελφοι μέλη του ΤΑ-ΑΤ αποκτούν πτυχίο, ΑΕΙ - ΤΕΙ και Ακαδημία της Εργασίας (ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ) χορηγείται ποσό των 400€, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πόσο των 200€.
5.Το Δ.Σ. του ΣΤΥ-ΟΣΥ ανάλογα με τις δυνατότητες του Ταμείου και μετά από απόφαση, δύναται να βραβεύει τα μέλη του ΤΑ-ΑΤ και τα τέκνα τους, όταν κρίνει μια πράξη αξιέπαινη (λ.χ. διάκριση - μετάλλιο σε άθλημα πανελλήνιο, πανευρωπαϊκό, ολυμπιακοί αγώνες, κλπ).

Τα βραβεία κίνητρου εκπαίδευσης θα χορηγούνται σε εκδήλωση που θα οργανώνει το Σωματείο κάθε Σεπτέμβριο – Οκτώβριο.

ΑΡΘΡΟ 7
Το Δ.Σ. του ΣΤΥ-ΟΣΥ δύναται να παρέχει ανάλογα με τις δυνατότητες του Ταμείου:
Οικονομική στήριξη απεργών μετά από απόφαση του Δ.Σ του σωματείου.
Σκοπός του απεργιακού ταμείου είναι η οικονομική ενίσχυση των μελών του σωματείου σε περιπτώσεις πολυήμερων απεργιακών κινητοποιήσεων, για την αντιμετώπιση σοβαρών προβλημάτων επιβίωσης που προκύπτουν από την παρακράτηση των ημερών απεργίας. Με την αντιμετώπιση των οικονομικών αναγκών των εργαζομένων εξαιτίας απεργιών επιδιώκεται η στήριξη των συνδικαλιστικών διεκδικήσεων χωρίς να υποβαθμίζεται η ταξική συνείδηση των εργαζομένων.

1. Η ενεργοποίηση του Λογαριασμού και εκταμίευση των προβλεπόμενων ενισχύσεων γίνεται από απόφαση του Δ.Σ:
α. Στο τέλος κάθε μήνα, εφόσον τα ημερομίσθια απεργίας που παρακρατήθηκαν είναι από τέσσερα (4) και άνω, δίδεται ενίσχυση για το σύνολο των ημερομισθίων αυτών.
β. Στο τέλος κάθε τριμήνου, εφόσον τα ημερομίσθια απεργίας που παρακρατήθηκαν είναι από πέντε (5) και άνω, δίδεται ενίσχυση για το σύνολο των ημερομισθίων αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι δεν χορηγήθηκε ενίσχυση σύμφωνα με την περίπτωση α’, οπότε και δεν δίδεται καμία περαιτέρω ενίσχυση. Για την εφαρμογή του εδαφίου αυτού, ο ημερολογιακός χρόνος χωρίζεται σε τέσσερα τρίμηνα.
γ. Στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους, εφόσον τα ημερομίσθια απεργίας ή ανταπεργίας για τα οποία δεν χορηγήθηκε ενίσχυση σύμφωνα με τα εδάφια α’ και β’ είναι από επτά (7) και άνω.
δ. Εκτάκτως, οποτεδήποτε, ύστερα από απόφαση του ΔΣ, ότι είναι αναγκαία η ενεργοποίηση του Λογαριασμού, πάντοτε στο πλαίσιο των καταστατικών του σκοπών.
2. Το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης λόγω συμμετοχής σε απεργία ισούται με το 40% των ημερομισθίων που παρακρατήθηκαν, για όσους εργαζόμενους συμμετείχαν σε όλες τις ημέρες απεργίας του διαστήματος αναφοράς και με το 30% των παρακρατηθέντων ημερομισθίων για τους υπόλοιπους δικαιούχους της ενίσχυσης.
3. Σε περιπτώσεις απόλυσης από της ΟΣΥ ΑΕ μέλους του ΣΤΥ-ΟΣΥ, που σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ. του Σωματείου γίνεται για συνδικαλιστικούς λόγους, δίνεται οικονομική ενίσχυση επί 6μηνο μέχρι ποσοστού 40% των ακαθάριστων τακτικών αποδοχών του συγκεκριμένου μέλους μας. Αν από το μέλος μας εγερθεί αγωγή κατά της ΟΣΥ ΑΕ η χορήγηση της αποζημίωσης, μπορεί να παραταθεί και μετά από 6μηνο, μέχρι τελεσίδικης δικαστικής απόφασης, μετά από νέα απόφαση του Δ.Σ. Για την περίοδο της παράτασης, το ποσοστό μετατρέπεται στο 30% των ακαθάριστων τακτικών αποδοχών.
Η ενίσχυση παύει να καταβάλλεται από τη στιγμή που θα αναλάβει εργασία ο απολυθείς συνάδελφος οπουδήποτε. Σε περίπτωση χρηματικής αποζημίωσης από την ΟΣΥ ΑΕ, τον Ο.Α.Ε.Δ. ή άλλον φορέα για το διάστημα που αποζημιώνεται ο απολυθείς από το Απεργιακό Ταμείο, η αποζημίωση του Ταμείου θα συμψηφίζεται με αυτές.
Εξαιρείται η αποζημίωση λόγω απόλυσης. Αν ο απολυθείς δικαιωθεί τελεσίδικα και του καταβληθούν τα ημερομίσθια από την ΟΣΥ ΑΕ, επιστρέφει τα χρήματα που έχει πάρει από το Απεργιακό Ταμείο.
4. Σε περίπτωση που το υπόλοιπο του Λογαριασμού δεν καλύπτει το συνολικό ποσό που απαιτείται για την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης σε όλους τους δικαιούχους, το ποσό της ενίσχυσης μειώνεται ανάλογα με απόφαση του ΔΣ.
ΑΡΘΡΟ 8
Δεν δικαιούνται οικονομική ενίσχυση:
α. Μέλη του ΣΤΥ-ΟΣΥ που δεν συμμετείχαν στη συγκεκριμένη απεργία (ή απεργίες) για την οποία δίνεται οικονομική ενίσχυση.
β. Μέλη του ΣΤΥ-ΟΣΥ που, ενώ συμμετείχαν στη συγκεκριμένη απεργία για την οποία δίδεται οικονομική ενίσχυση, έσπασαν την απεργία πριν από τη λήξη της ή έκαναν έστω και μία μέρα απεργοσπασία κατά τη διάρκειά της.
γ. Μέλη του ΣΤΥ-ΟΣΥ που, ενώ προκηρύχτηκε απεργία αιτήθηκαν έκτακτης ανάπαυσης (ρεπό), άδειας και ασθένειας (δελτίο), εκτός των περιπτώσεων που ο συνάδελφος κατά την έναρξη της απεργίας, βρίσκεται ήδη σε προγραμματιζόμενη ανάπαυση (ρεπό), κανονική άδεια ή σε ασθένεια (για τις ημέρες αυτές δεν δικαιούνται αποζημίωση). Μπορεί να του δοθεί αποζημίωση για τις υπόλοιπες μέρες, μετά από απόφαση του Δ.Σ.
Μετά από απόφαση του Δ.Σ., μπορεί να δοθεί αποζημίωση με προσκόμιση βεβαίωσης εισαγωγής σε Νοσοκομείο, σε Συνάδελφο που, ενώ συμμετείχε στην απεργιακή κινητοποίηση, αναγκάστηκε να τη διακόψει, λόγω έκτακτου σοβαρού προβλήματος υγείας ή ατυχήματος. Η αποζημίωση θα αφορά τις ημέρες απεργίας και μόνον.

ΑΡΘΡΟ 9
Μέλος του ΤΑ-ΑΤ αποβάλλει την ιδιότητα του αν:
α. διαγραφεί από μέλος του ΣΤΥ-ΟΣΥ ή με οποιοδήποτε τρόπο απολέσει την ιδιότητα μέλους του ΣΤΥ-ΟΣΥ.
β. Δεν καταβάλλει τις μηνιαίες εισφορές και ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. του ΣΤΥ-ΟΣΥ.
γ. Σε περίπτωση αποχώρησης – παραίτησης εργαζόμενου από μέλος του ΣΤΥ-ΟΣΥ για οποιοδήποτε λόγο, υποχρεούται να εξοφλήσει τυχόν οφειλές που έχει σε εκκρεμότητα προς το ΤΑ-ΑΤ.

Μέλος που αποβάλλει την ιδιότητα μέλους του ΤΑ-ΑΤ κανένα δικαίωμα δεν αποκτά επί της περιουσίας του.

ΑΡΘΡΟ 10
Οι πληρωμές γίνονται στους δικαιούχους από τον Ταμία του ΣΤΥ-ΟΣΥ ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. του ΣΤΥ-ΟΣΥ με διπλότυπες αποδείξεις όπου αναγράφεται στη απόδειξη ο αριθμός της.
Οι διπλότυπες αποδείξεις εκτός της υπογραφής του Ταμία φέρουν υποχρεωτικά και την υπογραφή του Προέδρου και του Γεν. Γραμματέα του ΣΤΥ-ΟΣΥ και του δικαιούχου.
Το Δ.Σ. του ΣΤΥ-ΟΣΥ αποφασίζει επί των αιτήσεων των μελών για χορήγηση δανείου και καθορίζει με την απόφασή του αυτή, το ύψος του δανείου, τους όρους αποπληρωμής και τυχόν διασφάλισης, καθώς και τους λοιπούς όρους της δανειακής σύμβασης.
Η σχετική σύμβαση υπογράφεται, αφενός από τον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα του Σωματείου και αφετέρου από το δικαιούχο μέλος, σε δύο πρωτότυπα, ενώ εκδίδεται και διπλότυπη απόδειξη που φέρει επιπλέον και την υπογραφή του Ταμία.
Δυνατότητα παροχής επιπλέον δανείου, δύναται να χορηγηθεί σε μέλος του ΤΑ-ΑΤ, αφού έχει εξοφληθεί προηγούμενο δάνειο και αφού έχει παρέλθει χρονικό διάστημα τουλάχιστον 9 μηνών.
Οι δόσεις του δανείου για τις παροχές αλληλεγγύης θα είναι άτοκες και ο αριθμός τους μπορεί να είναι από έξι (6) έως δώδεκα (12) και σε ειδικές περιπτώσεις έως είκοσι τέσσερις (24), κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ.
Το ποσό του δανείου θα αποφασίζεται από το Δ.Σ. του ΣΤΥ-ΟΣΥ ανάλογα με τις δυνατότητες που θα έχει το Ταμείο.
Το ΤΑ-ΑΤ δεν θα χορηγεί δάνεια δύο μήνες πριν από τις εκλογές του ΣΤΥ-ΟΣΥ.

 

ΑΡΘΡΟ 11
Το ΤΑ-ΑΤ διατηρεί υποχρεωτικά τα παρακάτω αρχεία :
α. Αποφάσεων ΔΣ
β. Βιβλίο ταμείου
γ. Βιβλίο περιουσίας
δ. Διπλότυπες αποδείξεις εισπράξεων
ε. Διπλότυπες αποδείξεις πληρωμών
ζ. Πρακτικών της εξελεγκτικής επιτροπής

ΑΡΘΡΟ 12
Το ΤΑ-ΑΤ υπόκειται στον έλεγχο της εξελεγκτικής επιτροπής του Σωματείου μία φορά το χρόνο ή όποτε κριθεί απαραίτητο.

ΑΡΘΡΟ 13
Κατά τη διάρκεια καθολικής απεργίας, εικοσιτετράωρης ή μεγαλύτερης, από τα μέλη του ΣΤΥ-ΟΣΥ, που θα εργάζονται ως προσωπικό ασφαλείας, θα παρακρατείται υπέρ του ταμείου και θα καταβάλλεται στο ΤΑ-ΑΤ το 10% των τακτικών αποδοχών τους κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης απεργίας.
Στις μερικές απεργίες δεν θα γίνεται παρακράτηση παρά μόνο όταν μετατρέπονται από μερικές σε καθολικές.

ΑΡΘΡΟ 14
Για τη διάλυση του ΤΑ-ΑΤ απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΣΤΥ-ΟΣΥ με παρόντα τουλάχιστο το 50% των μελών του και θετική ψήφο επί των παρόντων τουλάχιστον το 75%. Το ΤΑ-ΑΤ και κάθε κινητή και ακίνητη περιουσία περιέρχεται κατόπιν της παραπάνω απόφασης στο ταμείο του ΣΤΥ-ΟΣΥ.

ΑΡΘΡΟ 15
Ο παρόν κανονισμός μπορεί να αλλάξει με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΤΥ-ΟΣΥ εκτός του άρθρου 14 που παραμένει αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 16
Ότι δεν προβλέπεται από τον παρόντα κανονισμό λειτουργίας του ΤΑ-ΑΤ ρυθμίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΤΥ-ΟΣΥ.

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του ΤΑ-ΑΤ και για τα επόμενα
δύο χρόνια, το Ταμείο δεν θα χορηγεί κανένα δάνειο, ώστε να δημιουργηθεί επαρκές αποθεματικό.

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ. Σ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Παρασκευόπουλος Θεόδωρος

Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Καραμητόπουλος Αθανάσιος

Last modified on Friday, 05 October 2018 09:57