«ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.ΣΥ. Α.Ε.) πρώην ΗΛΠΑΠ»

ΑΡΘΡΟ 1
Ίδρυση και έδρα

Ιδρύεται σωματείο του προσωπικού της εταιρίας ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ με την επωνυμία: «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.ΣΥ. Α.Ε.) πρώην ΗΛΠΑΠ» και διακριτικό τίτλο ΣΤΥ-ΟΣΥ και έδρα την Αθήνα.

ΑΡΘΡΟ 2
Σκοπός

1. Σκοπός του σωματείου είναι: α) η προστασία και προώθηση των οικονομικών, επαγγελματικών και κοινωνικών συμφερόντων των µελών του, β) η διαπραγμάτευση και σύναψη συλλογικών συμβάσεων εργασίας, γ) η στερέωση και ανάπτυξη της συναδελφικής αλληλεγγύης μεταξύ των µελών του και όλων των εργαζομένων στην Ο.Σ.Υ. Α.Ε., αλλά και όλους τους εργαζομένους ιδίως στον τοµέα των μεταφορών δ) η κατοχύρωση και διεύρυνση των συνδικαλιστικών ελευθεριών και η συνεργασία και κοινή δράση με συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων στην Ο.Σ.Υ. Α.Ε. και το συνδικαλιστικό κίνημα γενικότερα ε) η παρακολούθηση της εφαρμογής της εργατικής νομοθεσίας και η συμπαράσταση στα μέλη του σε περίπτωση παραβίασης της εργατικής νομοθεσίας ή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας στ) η ίδρυση ταμείου αρωγής-αλληλοβοηθείας με σκοπό υλική και ηθική υποστήριξη των μελών και των οικογενειών τους, η διαχείριση του οποίου ασκείται από το εκάστοτε Δ.Σ. του σωματείου. Τα έσοδα του ταμείου προέρχονται κυρίως από την μηνιαία εισφορά της εργοδότριας εταιρίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρθρο 5 της από 27-01-2014 επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας. Οι καταστατικοί όροι σύστασης, λειτουργίας, διαχείρισης εσόδων-εξόδων και επιτεύξης των σκοπών του Ταμείου Αρωγής-Αλληλοβοηθείας προβλέπονται με τη μορφή του παραρτήματος του παρόντος καταστατικού το οποίο αποτελεί και αναπόσπαστο τμήμα αυτού.
2. Μέσα για την επίτευξη του σκοπού αυτού είναι: α) Η μελέτη των προβλημάτων και των συνθηκών και όρων της εργασίας και ζωής των μελών του σωματείου. β) Η διεκδίκηση, με κάθε νόμιμο τρόπο, των επαγγελματικών, οικονομικών και κοινωνικών αιτημάτων των μελών του. γ) Ο συντονισμός των ενεργειών με άλλα σωματεία εργαζομένων στην Ο.Σ.Υ. Α.Ε. για την αντιμετώπιση κοινών προβλημάτων και προώθηση κοινών αιτημάτων. δ) Η ανάληψη πρωτοβουλιών για την συνεργασία και την κοινή δράση με συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων στον δημόσιο κα ιδιωτικό τομέα και ιδίως των εργαζομένων στα μέσα μαζικής μεταφοράς προσώπων και αγαθών. ε) Η ανάληψη πρωτοβουλιών, εκδηλώσεων και δραστηριότητας κάθε μορφής, που προωθούν τους σκοπούς του Σωματείου (λ.χ. ίδρυση και λειτουργία Τράπεζας Αίματος, Λέσχης, Βιβλιοθήκης, Σχολών, Αθλητικών Τμημάτων καθώς και κάθε είδους πολιτιστικές, μορφωτικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις).

ΑΡΘΡΟ 3
Μέλη

Μέλη του σωματείου μπορούν να είναι όλοι οι εργαζόμενοι στην Ο.ΣΥ. Α.Ε. με σχέση εξαρτημένης εργασίας ανεξάρτητα από την ειδικότητα τους.

ΑΡΘΡΟ 4
Εγγραφή - Δικαιώματα και υποχρεώσεις μελών

1. Για την εγγραφή μέλους απαιτείται έγγραφη αίτηση του/της ενδιαφερομένης προς το Διοικητικό Συμβούλιο με δήλωση ότι αποδέχεται τους όρους του καταστατικού και καταβολή της συνδικαλιστικής συνδρομής εγγραφής, που ορίζεται στο ποσό των… ΕΥΡΩ. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνεται μέσα σε ένα μήνα από την αίτηση του/της ενδιαφερόμενης αποφασίζεται η εγγραφή του μέλους και ανακοινώνεται εγγράφως προς τον/την αιτούντα/σα.
2. Όλα τα μέλη του σωματείου έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι από την ημερομηνία της εγγραφής τους και μετέχουν στην Γενική Συνέλευση με δικαίωμα λόγου και ψήφου.
2. Όλα τα μέλη του σωματείου έχουν τις εξής υποχρεώσεις α) να καταβάλλουν την μηνιαία συνδικαλιστική συνδρομή προς το σωματείο, η οποία ορίζεται στο ποσό των .... Ευρώ, β) να προσέρχονται στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης και γ) γενικά να τηρούν τους όρους του καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 5
Πόροι

1. Οι πόροι του Συλλόγου είναι η εισφορά εγγραφής μέλους ποσού .... ΕΥΡΩ και η μηνιαία συνδρομή των μελών ποσού ..... ΕΥΡΩ.
2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης έπειτα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατόν το ποσό της εισφοράς για εγγραφή και η μηνιαία συνδρομή των μελών να αυξάνεται ή να μειώνεται.
3. Πέραν αυτών πόροι του συλλόγου είναι και τα εξής: α) δωρεές κληροδοσίες καθώς και οικονομική παροχή του ΟΔΕΠΕΣ, β) τόκοι και πρόσοδοι από την περιουσία του συλλόγου, κάθε άλλη οικονομική ενίσχυση σύλλογο ή έσοδο.

ΑΡΘΡΟ 6
Πειθαρχικά Παραπτώματα - Ποινές -Διαγραφή μέλους

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου έχει καθήκον να φροντίζει για την συμπεριφορά των μελών του Σωματείου, ώστε να διατηρείται και να αναπτύσσεται το πνεύμα της συναδελφικής αλληλεγγύης μεταξύ των μελών και να προάγονται οι σκοποί του Σωματείου.

2. Οι πειθαρχικές ποινές που επιβάλλονται κατά περίπτωση στα μέλη είναι οι εξής:

α) Επίπληξη για περιπτώσεις ελαφριάς αμέλειας κατά την άσκηση των καθηκόντων των μελών

β) προσωρινή αποβολή μέχρι ενός έτους, όταν το μέλος επιδεικνύει ανάρμοστη συμπεριφορά στα γραφεία του Σωματείου και κατά τις Γενικές Συνελεύσεις

γ) διαγραφή όταν το μέλος: i) δεν τηρεί τους όρους του καταστατικού, ii) καθυστερεί αδικαιολόγητα την καταβολή των συνδικαλιστικών συνδρομών iii) δεν πειθαρχεί στις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης.

3. Η ποινή της επίπληξης και της προσωρινής διαγραφής επιβάλλεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου .Η ποινή της διαγραφής επιβάλλεται με απόφαση των 4/5 του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία επικυρώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 7
Γενικές Συνελεύσεις

1. Ανώτερο όργανο του Σωματείου είναι η Γενική Συνέλευση των μελών, που έχει δικαιοδοσία για όλα τα ζητήματα που αφορούν το Σωματείο. Ειδικότερα η Γενική Συνέλευση λαμβάνει ιδίως τις ακόλουθες αποφάσεις: α) εκλέγει εφορευτική επιτροπή για τις αρχαιρεσίες, β) αποφασίζει για την έναρξη, αναστολή ή παύση απεργίας, γ) εγκρίνει τον προϋπολογισμό, απολογισμό και το πρόγραμμα δράσης, δ) ορίζει το ποσό της εισφοράς για την εγγραφή μέλους, και το ποσό της μηνιαίας συνδικαλιστικής συνδρομής και της εισφοράς υπέρ του Ταμείου Αλληλοβοηθείας, ε) εγκρίνει την τροποποίηση του καταστατικού, την συνένωση του σωματείου με άλλο σωματείο εργαζομένων στην Ο.Σ.Υ. Α.Ε. ή την διάλυση.
2. Οι Συνελεύσεις διακρίνονται σε τακτικές, έκτακτες και καταστατικές.
α) Η τακτική Συνέλευση συνέρχεται κάθε χρόνο και στη διάρκεια του πρώτου τριμήνου κάθε έτους. Στην τακτική Γενική Συνέλευση λογοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο, για την διοικητική και ταμειακή διαχείριση του σωματείου και εγκρίνεται α) ο οικονομικός απολογισμός του προηγούμενου
χρόνου β) ο προϋπολογισμός του επόμενου έτους και γ) η Έκθεση Οικονομικής Διαχείρισης του Σωματείου της Ελεγκτικής Επιτροπής. Για την σύγκληση της απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία ορίζονται και τα θέματα της ημερησίας διάταξης. Μεταξύ άλλων η τακτική γενική συνέλευση αποφασίζει για την έγκριση του προϋπολογισμού, απολογισμού και του προγράμματος δράσης του σωματείου και κάθε άλλο θέμα, που κρίνει σκόπιμο το Διοικητικό Συμβούλιο. Έκτακτα θέματα, πέραν αυτών, για τα οποία το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί την Γενική Συνέλευση, είναι δυνατόν να τεθούν μόνον από το Διοικητικό, Συμβούλιο.
β) Η έκτακτη Συνέλευση συνέρχεται οποτεδήποτε ανακύψει ειδικό και επείγον ζήτημα. Για την σύγκληση της απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνεται με πρωτοβουλία του ίδιου του Διοικητικού Συμβουλίου ή έπειτα από έγγραφο αίτημα του 1/5 των μελών, που υποβάλλεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου και του οποίου αναφέρονται τα προς συζήτηση και λήψη απόφασης θέματα. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να την συγκαλέσει μέσα 10 ημέρες από την υποβολή του αιτήματος.
γ) Η καταστατική Συνέλευση συνέρχεται οποτεδήποτε ανακύψει θέμα τροποποίησης του Καταστατικού του σωματείου, συνένωσης του σωματείου με άλλο σωματείο εργαζομένων στην Ο.ΣΥ. Α.Ε. ή διάλυσης του σωματείου. Η καταστατική γενική συνέλευση συγκαλείται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε τακτική γενική συνέλευση είναι και καταστατική, όταν τίθεται σε αυτή οποιοδήποτε από τα ανωτέρω θέματα και εφόσον σε αυτή υπάρχει απαρτία των 2/5 των ταμειακώς εντάξει μελών.

Άρθρο 8
Διαδικασία σύγκλησης και λήψης απόφασης στην Γενική Συνέλευση

1. Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης. Η Γενική Συνέλευση (τακτική, έκτακτη ή καταστατική) συγκαλείται έπειτα από Πρόσκληση - Ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία αναφέρονται τα θέματα της ημερησίας διάταξης, ο τόπος και ο χρόνος της συνέλευσης. Η ανακοίνωση αναρτάται στα Γραφεία του Σωματείου, στον Πίνακα ανακοινώσεων του Σωματείου, και αναφέρει τον τόπο και τον χρόνο των επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων.
2. Απαρτία Σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης. Για την απαρτία κάθε Γενικής Συνέλευσης, με εξαίρεση την καταστατική απαιτείται απαρτία του 1/3 των ταμειακώς εντάξει μελών. Εφόσον κατά την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης δεν παρίσταται το 1/3 των ταμειακώς εντάξει μελών συγκαλείται δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, η οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσα σε 15 ημέρες το πολύ, στην οποία πρέπει να παρίσταται το 1/4 των ταμειακώς εντάξει μελών. Εάν δεν υπάρξει απαρτία στην δεύτερη επαναληπτική Γενική Συνέλευση καλείται τρίτη επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε 15 ημέρες το πολύ, στην οποία πρέπει να παρίσταται το 1/5 των ταμειακώς εντάξει μελών. Εάν δεν υπάρξει απαρτία και στην τρίτη επαναληπτική Γενική Συνέλευσης καλείται τέταρτη επαναληπτική Γενική Συνέλευση, η οποία βρίσκεται σε απαρτία ανεξαρτήτως του αριθμού των μελών της.
3. Λήψης απόφασης στη Γενικής Συνέλευσης. Όλες οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης είναι έγκυρες, όταν λαμβάνονται με την πλειοψηφία του ημίσεως πλέον ενός των παρόντων και ταμειακώς εντάξει μελών, με εξαίρεση την τροποποίηση του καταστατικού, την συνένωση με άλλο σωματείο εργαζομένων στην Ο.ΣΥ. Α.Ε. και την διάλυση του Σωματείου, οπότε η πέραν της κατά τα ανωτέρω πλειοψηφίας, πρέπει ο αριθμός των ψηφισάντων υπέρ της τροποποίησης του καταστατικού, της συνένωσης με άλλο σωματείο εργαζομένων στην Ο.ΣΥ. Α.Ε. ή της διάλυσης του Σωματείου να είναι τουλάχιστον το 3/4 των ταμειακώς εντάξει μελών. Όλες οι αποφάσεις λαμβάνονται με ανάταση της χειρός ή με ονομαστική κλήση προς ψηφοφορία για θέματα προσωπικά περιλαμβανομένης της διαγραφής μέλους, καθώς και για την λήψη απόφασης για απεργία διεξάγεται μυστική ψηφοφορία. Ειδικά για την περίπτωση απεργίας είναι δυνατόν η Γενική Συνέλευση να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να κηρύξει απεργία ή και να αποφασίζει για την διακοπή ή την αναστολή της απεργίας και γενικά να προβαίνει σε όλες τις ενέργειες για την οργάνωση και επιτυχία του απεργιακού αγώνα.

Άρθρο 9
Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης.

1. Η Γενική Συνέλευση αρχίζει την συνεδρίασή της με Προσωρινό Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και σε περίπτωση κωλύματος του τον Αντιπρόεδρο, ο οποίος διαπιστώνει την ύπαρξη απαρτίας κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 7 του καταστατικού. Στη συνέχεια εκλέγεται Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης και ο Γραμματέας αποτελούν το Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης. Εκλέγονται επίσης τρεις (3) ψηφοσυλλέκτες για την καταμέτρηση των ψήφων στις ψηφοφορίες, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι και για την τήρηση της τάξεως σύμφωνα με τις οδηγίες του Προεδρείου.
2. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης διευθύνει την συζήτηση και σε περίπτωση δε προσωρινής αδυναμίας του προς τούτο αναπληρώνεται από τον Γραμματέα.
3. Το Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης αποφασίζει για τα εξής: α) κάθε θέμα που αφορά την διαδικασία λήψης απόφασης της Γενικής Συντέλεσης, β) την τήρηση του Καταστατικού και των Νόμων καθώς και για την τάξη κατά την διάρκεια της Συνέλευσης. γ) την λήψη μέτρων για την τήρηση της τάξης περιλαμβανομένης της προσωρινής η οριστικής αποβολής μέλους από την συνεδρίαση σε περίπτωση, που διαταράσσει την τάξη της συνεδρίασης, δ) την τήρηση και επικύρωση των Πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και την εν συνεχεία παράδοση τους στον Γενικό Γραμματέα του Συλλόγου.
4. Οι αποφάσεις του Προεδρείου για τα θέματα της αρμοδιότητας του είναι δεσμευτικές για την Γενική Συνέλευση, εκτός αν γίνει πρόταση μομφής κατά του Προεδρείου και υπερψηφισθεί από τη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 10
Αρχαιρεσίες -Εφορευτική Επιτροπή

1. Οι εκλογές για την ανάδειξη οργάνων του Σωματείου ( Διοικητικό Συμβούλιο και Ελεγκτική Επιτροπή ) διεξάγονται κάθε δύο έτη έπειτα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και μέσα στους δύο τελευταίους μήνες πριν από τη λήξη της θητείας των οργάνων διοίκησής του Σωματείου. Οι εκλογές διεξάγονται μέσα σε 20 ημέρες από την κήρυξή τους κατά το αναλογικό σύστημα, εφόσον στην διαδικασία των εκλογών μετέχουν περισσότεροι από ένας συνδυασμοί για την εκλογή των οργάνων.
2. Οι εκλογές διεξάγονται με μυστική ψηφοφορία από Εφορευτική Επιτροπή και με προεδρεία δικαστικού αντιπροσώπου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν.1264/1982. Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα ταμειακώς εντάξει μέλη.
3. Ταυτοχρόνως με την εκλογή οργάνων του Σωματείου ( Διοικητικού . Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής) εκλέγονται και οι αντιπρόσωποι για το Εργατικό Κέντρο Αθηνών (ΕΚΑ) και την Ομοσπονδία στην οποία ανήκει το Σωματείο. Με την διαδικασία των εκλογών εκλέγονται για όλες τις θέσεις των οργάνων και την εκπροσώπηση στο ΕΚΑ την Ομοσπονδία τακτικά και αναπληρωματικά μέλη. Τα αναπληρωματικά μέλη εκλέγονται κατά την σειρά της εκλογής τους από τον συνδυασμό από τον οποίο προέρχονται και καταλαμβάνουν με την σειρά της εκλογής τους την θέση του τακτικού μέλους σε περίπτωση που αυτό αποχωρεί οριστικά (π.χ. παραιτείται) από την θέση, στην οποία εκλέχθηκε.
4. Για τη διεξαγωγή των εκλογών η Γενική Συνέλευση εκλέγει τριμελή Εφορευτική Επιτροπή και ένα αναπληρωματικό μέλος. Η εφορευτική επιτροπή είναι υπεύθυνη για διεξαγωγή των εκλογών και ιδίως, α) ανακοινώνει τον τόπο και των χρόνο των εκλογών, οι οποίες μπορεί να' διαρκέσουν και δύο ημέρες, β) δέχεται τις υποψηφιότητες των ενδιαφερομένων, γ) ανακοινώνει τα ονόματα των υποψηφίων για κάθε όργανο, δ) φροντίζει για την εκτύπωση των ψηφοδελτίων, τα οποία μπορεί να είναι ένα ενιαίο-κοινό ή περισσότερα (παραταξιακά και ανεξαρτήτων), ε) ανακοινώνει τα αποτελέσματα των εκλογών στ) τηρεί πρακτικά για όλες τις ενέργειές της και παραδίδει τα πρακτικά αυτά στο μέλος του πλειοψηφούντος συνδυασμού, που έλαβε τις περισσότερες ψήφους για την εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου. Μετά την συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα τα Πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης παραδίδονται στον Γενικό Γραμματέα-του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής δεν έχουν δικαίωμα να θέσουν υποψηφιότητα για εκλογή σε όργανο διοίκησης ή αντιπρόσωπο σε οποιαδήποτε υπερκείμενη συνδικαλιστική οργάνωση.

ΑΡΘΡΟ 11
Διοικητικό Συμβούλιο

1. Το μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι εννέα και απαρτίζεται από τους εξής: τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα, τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και τέσσερεις συμβούλους.
2. Η θητεία του διοικητικού συμβουλίου είναι διετής.
3. Το νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε συνεδρίαση με την ευθύνη του συμβούλου, που πλειοψήφησε μέσα σε δέκα ημέρες από τη διεξαγωγή των εκλογών και με μυστική ψηφοφορία εκλέγει κατά σειρά τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία.

ΑΡΘΡΟ 12
Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μία φορά κάθε μήνα έπειτα από πρόσκληση του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα, στην οποία αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται εκτάκτως, όποτε υπάρχει ανάγκη ή αν ζητηθεί τούτο με αίτηση πέντε μελών του προς τον Πρόεδρο του ΔΣ, η οποία αναφέρει τα προς συζήτηση θέματα. Ο Πρόεδρος του ΔΣ υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο το αργότερο μέσα σε δέκα ημέρες από την υποβολή της αίτησης.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται πέντε μέλη του. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται κατά πλειοψηφία και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου.

ΑΡΘΡΟ 13
Καθήκοντα Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα, που αφορούν το Σωματείο και έχει την συνολική ευθύνη της διοίκησης και διαχείρισης του για την προώθηση των καταστατικών σκοπών του, με εξαίρεση αυτά, που-ανήκουν στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τις εξής αρμοδιότητες:
Α) Εκτελεί όλες τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων
Β) Φροντίζει για την πιστή τήρηση του καταστατικού
Γ) Φροντίζει για την επαγγελματική και συνδικαλιστική μόρφωση των μελών. Δ) Εγκρίνει τις εγγραφές νέων μελών
Ε) Εγκρίνει τον ισολογισμό του ταμείου
Στ) Καθορίζει τη μηνιαία συνδρομή, την έκτακτη συνδρομή και την εισφορά εγγραφής μέλους
Ζ) Εγκρίνει την πρόσληψη ειδικού γραμματέα ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου για παροχή υπηρεσιών που εξυπηρετούν τους σκοπούς του συλλόγου
Η) Προσλαμβάνει νομικό σύμβουλο ή τεχνικούς συμβούλους ή αναθέτει σε δικηγόρους και λοιπούς τεχνικούς συμβούλους υποθέσεις του και καθορίζει την μηνιαία ή εφάπαξ αποζημίωσή τους
Θ) Ορίζει τα έξοδα κινήσεως και παραστάσεως των μελών
Ι) Ορίζει το ποσό που θα κρατά εις χείρας του ο ταμίας καθώς και τις αναλήψεις και καταθέσεις στην τράπεζα για τις ανάγκες του Σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 14
Αντικατάσταση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που παραιτείται ή απουσιάζει αδικαιολόγητα σε περισσότερες από πέντε (5) κατά σειρά συνεδριάσεις αντικαθίσταται από αναπληρωματικό μέλος του συνδυασμού από τον οποίο προέρχεται κατά τη σειρά της εκλογής του σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 3 του καταστατικού. Η αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίζετε από το ίδιο το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΆΡΘΡΟ 15
Καθήκοντα Προέδρου

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί το Σωματείο σε όλες τις σχέσεις του και σε κάθε αρχή και Δικαστήριο διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου υπογραφεί με τον Γενικό Γραμματέα κάθε έγγραφο του Σωματείου και με τον Ταμία κάθε ένταλμα πληρωμής ή αποδείξεως και γενικά παρακολουθεί, ελέγχει και συντονίζει ο έργο του Διοικητικού Συμβουλίου. Ειδικότερα ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει τις εξής αρμοδιότητες:
1. συγκαλεί μαζί με το Γενικό Γραμματέα το Διοικητικό Συμβούλιο, συντάσσει την ημερήσια διάταξη του και υπογράφει με τον Γενικό Γραμματέα τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου, τα Εντάλματα Πληρωμών και κάθε έγγραφο του Συλλόγου
2. συγκαλεί μαζί με το Γενικό Γραμματέα τη Γενική Συνέλευση, έπειτα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου,
3. διευθύνει τη συζήτηση του Διοικητικού Συμβουλίου και καλεί στη τάξη τυχόν δυστροπούντες, επίσης έχει δικαίωμα να δυστροπούντες, επίσης έχει το δικαίωμα να αποβάλλει από την αίθουσα τους θορυβούντες.

ΑΡΘΡΟ 16
Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα

Ο Γενικός Γραμματέας έχει τα εξής καθήκοντα:
1. συντάσσει και τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου
2. φυλάσσει το αρχείο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και κάθε, είδους έγγραφα του συλλόγου.
3. συνυπογράφει τα εντάλματα πληρωμής με τον Πρόεδρο και τον Ταμία του Σωματείου.
4. τηρεί βιβλίο εισερχομένων-εξερχομένων (πρωτόκολλα)
5. φυλάσσει τη σφραγίδα και κάθε είδους αρχεία και έγγραφα του συλλόγου
6. τηρεί το μητρώο των μελών του Σωματείου
7. εκπροσωπεί το Σωματείο από κοινού με τον Πρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα απόντα ή κωλυόμενο αντικαθιστά ο Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας. Σε περίπτωση παραίτησης ή καθαίρεσης του Γενικού Γραμματέα ορίζεται ως Γενικός Γραμματέας με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο Αναπλ. Γεν. Γραμματέας.

ΑΡΘΡΟ 17
Καθήκοντα Αντιπροέδρου

Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο.

ΑΡΘΡΟ 18
Καθήκοντα Ταμία

Ο Ταμίας έχει τη γενική ευθύνη είσπραξης εσόδων και πληρωμής όλων των δαπανών του Σωματείου και της τήρησης του βιβλίου εσόδων εξόδων και ιδίως:
1. εισπράττει με διπλότυπες αποδείξεις κάθε έσοδο
2. πραγματοποιεί κάθε πληρωμή με εντολή του Προέδρου και του Γενικού
Γραμματέα του Σωματείου
3. τηρεί αρχείο αποδείξεων πληρωμών και εισπράξεων
4. τηρεί το βιβλίο του ταμείου και φυλάσσει τις ταμειακές σφραγίδες
5. συντάσσει την ετήσια λογοδοσία της ταμειακής διαχείρισης
6. ορίζει με ευθύνη του τους εισπράκτορες συνδικαλιστικής συνδρομής ή άλλων εισπράξεων
7. καταθέτει ποσά άνω των 100 € στην Τράπεζα ή το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και πραγματοποιεί αναλήψεις από τραπεζικούς λογαριασμούς μετά από εντολή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
Τον Ταμία απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ένας από τους συμβούλους του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται με απόφαση το Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 19
Υποχρεώσεις απερχόμενου ή παραιτουμένου Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το απερχόμενο ή παραιτούμενο Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να παραδώσει με πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής όλα τα κινητά, ακίνητα και χρηματικά ποσά που, ανήκουν στην περιουσία του Σωματείου καθώς και τα βιβλία και αρχεία, την σφραγίδα του Σωματείου, στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα ημέρες από την εκλογή του.
2. Το πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής υπογράφεται από τον απερχόμενο Πρόεδρο, Γενικό Γραμματέα και Ταμία και από τον νέο Πρόεδρο, Γενικό Γραμματέα και Ταμία.

ΑΡΘΡΟ 20
Ελεγκτική Επιτροπή

1. Η Ελεγκτική Επιτροπή είναι τριμελής, εκλέγεται μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 του καταστατικού.
2. Η θητεία της ελεγκτικής επιτροπής είναι διετής .
3. Η Ελεγκτική Επιτροπή μετά την εκλογή της συνέρχεται σε σώμα µε πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και εκλέγει τον Πρόεδρό της .
4. Η Ελεγκτική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα δύο από τα µέλη της.
5. Αρμοδιότητα της Ελεγκτικής Επιτροπής είναι ο έλεγχος της διοίκησης του συλλόγου.
6. Η Ελεγκτική Επιτροπή συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση µία φορά κάθε έτος έπειτα από πρόσκληση του Προέδρου και ενεργεί έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης του Σωματείου µε καταγραφή των εσόδων από κάθε πηγή και των κάθε είδους δαπανών. Σκοπός του ελέγχου της Ελεγκτικής Επιτροπής είναι η παρακολούθηση της διαχείρισης των οικονομικών του συλλόγου και μόνο. Η Ελεγκτική Επιτροπή δεν έχει αρμοδιότητα να ελέγξει τις πράξεις διοίκησης του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα αποτελέσματα του ελέγχου της ελεγκτικής επιτροπής καταχωρίζονται στην Έκθεση Οικονομικής Διαχείρισης του Σωματείου, η οποία υποβάλλεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο και την τακτική Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 21
Ταμείο Αλληλοβοηθείας

Συνιστάται Ταμείο Αλληλοβοηθείας του Σωματείου µε σκοπό την παροχή περίθαλψης υγείας και οικονομική ενίσχυση των µελών. Πόροι του ταμείου είναι η μηνιαία εισφορά των µελών, που ορίζεται σε ποσό που ορίζεται µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
Η είσπραξη της εισφοράς υπέρ του Ταμείου Αλληλοβοηθείας πραγματοποιείται από τον Ταμία του Σωματείου µε διπλότυπες αποδείξεις και για το σκοπό αυτό τηρείται ειδικός τραπεζικός λογαριασμός και ειδικό βιβλίο Ταμείου Αλληλοβοηθείας.

ΑΡΘΡΟ 22
Διάλυση - Συνένωση

  1. Το Σωματείο είναι δυνατόν να διαλυθεί µε απόφαση της καταστατικής Γενικής Συνέλευσης και η περιουσία του σωματείου παραδίδεται στην Ομοσπονδία, στην οποία ανήκει το Σωματείου και αν το Σωματείο δεν ανήκει σε Ομοσπονδία, στο Εργατικό Κέντρο Αθηνών.

    Το Σωματείο μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να προσχωρεί σε ένωση µε άλλο ή άλλα σωματεία ή ένωση σωματείων εργαζομένων στην Ο.ΣΥ. Α.Ε. ή να δεχθεί την προσχώρηση σε αυτό με ένωση άλλου ή άλλων σωματείων εργαζομένων στην Ο.ΣΥ. Α.Ε. Στην περίπτωση που το Σωματείο δέχεται ως νέα µέλη τα µέλη του συνενωμένου σωματείου, τα µέλη αυτά εγγράφονται στην δύναμη του έπειτα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση που το Σωματείο συνενωθεί με άλλο σωματείο το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει τον κατάλογο των µελών του προς εγγραφή και η περιουσία του αποδίδεται στο σωματείο, στο οποίο προσχωρεί.

    Όλες οι αποφάσεις για την διάλυση ή συνένωση λαμβάνονται συμφωνά µε τα οριζόμενα στο άρθρο 7 παρ. 2 γ και το άρθρο 8 παρ. 3.

ΑΡΘΡΟ 23
Σφραγίδα και τηρούμενα βιβλία

1. Το Σωματείο έχει σφραγίδα στρογγυλή, η οποία αναγράφει περιφερειακά «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.ΣΥ. Α.Ε.) πρώην ΗΛΠΑΠ» και στο μέσον αναγράφει διακριτικό τίτλο ΣΤΥ-ΟΣΥ.
2. Στο Σωματείο τηρούνται όλα τα βιβλία που προβλέπει ο Ν. 1264/1982.»

ΑΡΘΡΟ 24
Συμμετοχή σε Εργατικό Κέντρο - Ομοσπονδία – ΓΣΕΕ

1. Το σωματείο είναι μέλος του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Αθηνών του οποίου αποδέχεται το καταστατικό. Το σωματείο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αποφασίζει την συμμετοχή του σε Ομοσπονδίας.
2. Το σωματείο με την δράση και την συμμετοχή του στις προαναφερόμενες συνδικαλιστικές οργανώσεις προωθεί τα συμφέροντα των μελών του κατά τρόπο γενικό και ενωτικό.

ΑΡΘΡΟ 25
Γενική Ρύθμιση

Το καταστατικό αυτό αποτελεί συνέχεια και τροποποίηση του από 25-2-1977 ιδρυτικού καταστατικού του, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 697/1977 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών, το οποίο τροποιήθηκε στη συνέχεια με την 886/15-02-2007 απόφαση του ΜΠΑ και ακολούθως τροποιήθηκε εκ νέου με την υπ’ αριθ. 18/03-01-2013 απόφαση του ΜΠΑ. Το παρόν καταστατικό περιλαμβάνει όλες τις ρυθμίσεις που διέπουν την οργάνωση και λειτουργία του σωματείου.

…………………………………………………………………………………………….

Για το ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.ΣΥ. Α.Ε.) πρώην ΗΛΠΑΠ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Παρασκευόπουλος
Θεόδωρος

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Καραμητόπουλος
Αθανάσιος