«ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.ΣΥ. Α.Ε.) πρώην ΗΛΠΑΠ ΑΡΘΡΟ 1ο Ίδρυση και έδρα Ιδρύεται σωματείο του προσωπικού της εταιρίας ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΙΑ με την επωνυμία: «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.ΣΥ. Α.Ε.) πρώην ΗΛΠΑΠ» και διακριτικό τίτλο ΣΤΥ-ΟΣΥ και έδρα την Αθήνα. ΑΡΘΡΟ 2ο Σκοπός 1. Σκοπός του σωματείου είναι: α) η προστασία και προώθηση των  οικονομικών, επαγγελματικών και κοινωνικών συμφερόντων των µελών του, β) η διαπραγμάτευση και σύναψη συλλογικών συμβάσεων εργασίας, γ) η στερέωση και ανάπτυξη της συναδελφικής αλληλεγγύης μεταξύ των µελών του και όλων των εργαζομένων στην…