ΝΟΜΟΣ 1264/1982 ΦΕΚ: Α 79 19820701 01.07.1982 8.7 Προστασία της συνδικαλιστικής οργάνωσης Τα όργανα του Κράτους έχουν την υποχρέωση να εφαρμόζουν τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση της ανεμπόδιστης άσκησης του δικαιώματος για την ίδρυση και αυτόνομη λειτουργία των συνδικαλιστικών οργανώσεων. Απαγορεύεται στους εργοδότες και σε πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό του να προβαίνουν σε οποιαδήποτε ενέργεια που σκοπεύει στην παρακώλυση της άσκησης των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων και ιδιαίτερα: ν' ασκούν επιρροή στους εργαζόμενους για την ίδρυση ή μη ίδρυση συνδικαλιστικής οργάνωσης. να επιβάλλουν ή να παρεμποδίζουν με οποιοδήποτε τρόπο την προσχώρηση εργαζομένων σε ορισμένη συνδικαλιστική οργάνωση. ν' απαιτούν…
ΝΟΜΟΣ 1264/1982 ΦΕΚ: Α 79 19820701 01.07.1982 ο νόμος αυτός κατοχυρώνει τα συνδικαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων και ρυθμίζει την ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία και δράση των συνδικαλιστικών οργανώσεών τους. Αρθρο: 21 ΑΠΕΡΓΙΑ Κείμενο Αρθρου Η απεργία αποτελεί δικαίωμα των εργαζομένων που ασκείται από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις ως μέσο για τη διαφύλαξη και προαγωγή των οικονομικών, εργασιακών, συνδικαλιστικών και ασφαλιστικών συμφερόντων των εργαζομένων και ως εκδήλωση αλληλεγγύης για τους αυτούς σκοπούς. Κείμενο Αρθρου Κατά τη διάρκεια της απεργίας η συνδικαλιστική οργάνωση, η οποία την κηρύσσει, έχει υποχρέωση να διαθέτει το αναγκαίο προσωπικό για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων της επιχείρησης και την πρόληψη…
Ν.4024/2010 "Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015." 
«ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.ΣΥ. Α.Ε.) πρώην ΗΛΠΑΠ ΑΡΘΡΟ 1ο Ίδρυση και έδρα Ιδρύεται σωματείο του προσωπικού της εταιρίας ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΙΑ με την επωνυμία: «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.ΣΥ. Α.Ε.) πρώην ΗΛΠΑΠ» και διακριτικό τίτλο ΣΤΥ-ΟΣΥ και έδρα την Αθήνα. ΑΡΘΡΟ 2ο Σκοπός 1. Σκοπός του σωματείου είναι: α) η προστασία και προώθηση των  οικονομικών, επαγγελματικών και κοινωνικών συμφερόντων των µελών του, β) η διαπραγμάτευση και σύναψη συλλογικών συμβάσεων εργασίας, γ) η στερέωση και ανάπτυξη της συναδελφικής αλληλεγγύης μεταξύ των µελών του και όλων των εργαζομένων στην…
Σελίδα 2 από 2