Σάββατο, 15 Νοεμβρίου 2014 00:00

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Rate this item
(0 votes)

ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ (ΑΡΩΓΗΣ)-ΑΠΕΡΓΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ο.ΣΥ. Α.Ε. (πρώην ΗΛΠΑΠ)

ΑΡΘΡΟ 1

Ιδρύεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 καταστατικού του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ο.ΣΥ. Α.Ε. (πρώην ΗΛΠΑΠ) και διακριτικό τίτλο ΣΤΥ-ΟΣΥ, Ταμείο Αλληλοβοήθειας – Απεργιακό Ταμείο και διακριτικό τίτλο ΤΑ-ΑΤ, με σκοπό την παροχή βοηθημάτωνκαι άλλων παροχών στα μέλη του και σε συγγενείς αυτών πρώτου βαθμού, καθώς και την οικονομική στήριξη των εργαζομένων κατά τη διάρκεια απεργιακών κινητοποιήσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 2

Μέλη του ΤΑ-ΑΤ είναι όλα τα μέλη του ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ο.ΣΥ. Α.Ε. (πρώην ΗΛΠΑΠ) – ΣΤΥ-ΟΣΥ.

ΑΡΘΡΟ 3

Πόροι του ΤΑ-ΑΤ είναι:

1.α. Η μηνιαία εισφορά των μελών (αρχικά ορίζεται στην ΕΣΣΕ 2013-2014 άρθρο 5) καθώς και κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μελών του σωματείου μετά από σχετική εισήγηση του ΔΣ του σωματείου (ΣΤΥ-ΟΣΥ)

β. Μεταφορά αποθεματικού ταμείου σωματείου

γ. Οι τόκοι και κάθε φύσεως πρόσοδοι της περιουσίας του ΤΑ-ΑΤ.

δ. Κάθε τυχόν δωρεά, κληρονομιά ή από άλλη αίτια παροχή υπέρ του ΤΑ-ΑΤ καθώς και από διάφορες εκδηλώσεις του Σωματείου υπέρ του ΤΑ-ΑΤ.

ε. Από παρακρατήσεις του προσωπικού ασφαλείας των απεργιακών   κινητοποιήσεων βάσει του άρθρου 13 του παρόντος κανονισμού λειτουργίας.

στ. Θα ανοιχθεί λογαριασμός σε Τράπεζα όπου θα κατατίθενται οι πόροι του ΤΑ-ΑΤ.

2. Η Γενική Συνέλευση του ΣΤΥ-ΟΣΥ μπορεί να μεταβάλλει το ποσοστό της εισφοράς υπέρ του Λογαριασμού που καθορίζεται στην παράγραφο 1, καθώς και να αποφασίζει και άλλους τρόπους απόκτησης των αναγκαίων κεφαλαίων για την εκπλήρωση των σκοπών του Λογαριασμού.

ΑΡΘΡΟ 4

Το Δ.Σ. του ΣΤΥ-ΟΣΥ δύναται να παρέχει ανάλογα με τις δυνατότητες του Ταμείου:

1. Επίδομα ασθένειας ανάλογα με το χρόνο ασθένειας του μέλους του ΤΑ-ΑΤ και αφού εξαντληθούν τα περιθώρια ασφαλιστικής του κάλυψης από το αντίστοιχο Ασφαλιστικό Πρόγραμμα.

2. Δάνειο για κάλυψη δαπανών μετάβασής του στην αλλοδαπή σε περίπτωση ασθένειάς του και εφόσον η μετάβασή του κρίνεται επιβεβλημένη ιατρικά.

3. Δάνειο για κάλυψη έκτακτων ζωτικών αναγκών, όπως ζημίες από πυρκαγιά, σεισμούς, πλημμύρες και εφόσον η δαπάνη θα είναι μεγαλύτερη από το δάνειο που δικαιούται από τον Εργοδότη και αφού προσκομίσει τα απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα.

4. Βοήθημα σε μέλη του ΤΑ-ΑΤ που τυχόν έχουν μέλη της οικογενείας τους (Α’βαθμού) που πάσχουν από ανίατη ασθένεια και αφού προσκομίσει τα απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα (δημόσιο νοσοκομείο).

Τα ποσά που θα καταβάλει το ΤΑ-ΑΤ στις παραπάνω περιπτώσεις θα καθορίζονται από το Δ.Σ. του σωματείου ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες του Ταμείου.

ΑΡΘΡΟ 5

Το Δ.Σ. του ΣΤΥ-ΟΣΥ δύναται να παρέχει ανάλογα με τις δυνατότητες του Ταμείου:

Εφάπαξ επίδομα συνταξιοδότησης :

5 χρόνια κλειστά       500ε

10χρονια κλειστά       700ε

15χρονια κλειστά       800ε

20χρονια κλειστά       900ε

25χρονια κλειστά       1000ε

30χρονια κλειστά       1100ε

35χρονια κλειστά       1200ε

40 χρόνια κλειστά       1500ε

Τα χρόνια αναφέρονται στην παραμονή στο Σωματείο.

Απώλεια μέλους λόγω θανάτου. Χορηγείται το Εφάπαξ επίδομα συνταξιοδότησης, στους νόμιμους κληρονόμους.

ΑΡΘΡΟ 6

Το Δ.Σ. του ΣΤΥ-ΟΣΥ δύναται να παρέχει ανάλογα με τις δυνατότητες του Ταμείου:

1.Γέννηση παιδιού. Χορηγείται εφ' άπαξ βοήθημα κατά την γέννηση του πρώτου και δεύτερου το ποσό των 400€. Τρίτου παιδιού και άνω, το ποσό των 600€.

2.Γάμος. Χορηγείται εφ' άπαξ βοήθημα σε μέλη του ΤΑ-ΑΤ. Μετά την τέλεση του γάμου καθ' οιονδήποτε τρόπο, ποσό των 300€.

3.Βράβευση τέκνων. Κατά την εισαγωγή τους σε ΑΕΙ - ΤΕΙ και λήψη του

πτυχίου. Χορηγείται στα τέκνα των μελών το ποσό των 200€.

4.Βράβευση Συναδέλφων. Όσοι Συνάδελφοι μέλη του ΤΑ-ΑΤ αποκτούν πτυχίο, ΑΕΙ - ΤΕΙ και Ακαδημία της Εργασίας (ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ) χορηγείται ποσό των 400€, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πόσο των 200€.

5.Το Δ.Σ. του ΣΤΥ-ΟΣΥ ανάλογα με τις δυνατότητες του Ταμείου και μετά από απόφαση, δύναται να βραβεύει τα μέλη του ΤΑ-ΑΤ και τα τέκνα τους, όταν κρίνει μια πράξη αξιέπαινη (λ.χ. διάκριση - μετάλλιο σε άθλημα πανελλήνιο, πανευρωπαϊκό, ολυμπιακοί αγώνες, κλπ).

Τα βραβεία κίνητρου εκπαίδευσης θα χορηγούνται σε εκδήλωση που θα οργανώνει το Σωματείο κάθε Σεπτέμβριο – Οκτώβριο.

ΑΡΘΡΟ 7

Το Δ.Σ. του ΣΤΥ-ΟΣΥ δύναται να παρέχει ανάλογα με τις δυνατότητες του Ταμείου:

Οικονομική στήριξη απεργών μετά από απόφαση του Δ.Σ του σωματείου.

Σκοπός του απεργιακού ταμείου είναι η οικονομική ενίσχυση των μελών του σωματείου σε περιπτώσεις πολυήμερων απεργιακών κινητοποιήσεων, για την αντιμετώπιση σοβαρών προβλημάτων επιβίωσης που προκύπτουν από την παρακράτηση των ημερών απεργίας. Με την αντιμετώπιση των οικονομικών αναγκών των εργαζομένων εξαιτίας απεργιών επιδιώκεται η στήριξη των συνδικαλιστικών διεκδικήσεων χωρίς να υποβαθμίζεται η ταξική συνείδηση των εργαζομένων.

1. Η ενεργοποίηση του Λογαριασμού και εκταμίευση των προβλεπόμενων ενισχύσεων γίνεται από απόφαση του Δ.Σ:

α. Στο τέλος κάθε μήνα, εφόσον τα ημερομίσθια απεργίας που παρακρατήθηκαν είναι από τέσσερα (4) και άνω, δίδεται ενίσχυση για το σύνολο των ημερομισθίων αυτών.

β. Στο τέλος κάθε τριμήνου, εφόσον τα ημερομίσθια απεργίας που παρακρατήθηκαν είναι από πέντε (5) και άνω, δίδεται ενίσχυση για το σύνολο των ημερομισθίων αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι δεν χορηγήθηκε ενίσχυση σύμφωνα με την περίπτωση α’, οπότε και δεν δίδεται καμία περαιτέρω ενίσχυση. Για την εφαρμογή του εδαφίου αυτού, ο ημερολογιακός χρόνος χωρίζεται σε τέσσερα τρίμηνα.

γ. Στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους, εφόσον τα ημερομίσθια απεργίας ή ανταπεργίας για τα οποία δεν χορηγήθηκε ενίσχυση σύμφωνα με τα εδάφια α’ και β’ είναι από επτά (7) και άνω.

δ. Εκτάκτως, οποτεδήποτε, ύστερα από απόφαση του ΔΣ, ότι είναι αναγκαία η ενεργοποίηση του Λογαριασμού, πάντοτε στο πλαίσιο των καταστατικών του σκοπών.

2. Το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης λόγω συμμετοχής σε απεργία ισούται με το 40% των ημερομισθίων που παρακρατήθηκαν, για όσους εργαζόμενους συμμετείχαν σε όλες τις ημέρες απεργίας του διαστήματος αναφοράς και με το 30% των παρακρατηθέντων ημερομισθίων για τους υπόλοιπους δικαιούχους της ενίσχυσης.

3. Σε περιπτώσεις απόλυσης από της ΟΣΥ ΑΕ μέλους του ΣΤΥ-ΟΣΥ, που σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ. του Σωματείου γίνεται για συνδικαλιστικούς λόγους, δίνεται οικονομική ενίσχυση επί 6μηνο μέχρι ποσοστού 40% των ακαθάριστων τακτικών αποδοχών του συγκεκριμένου μέλους μας. Αν από το μέλος μας εγερθεί αγωγή κατά της ΟΣΥ ΑΕ η χορήγηση της αποζημίωσης, μπορεί να παραταθεί και μετά από 6μηνο, μέχρι τελεσίδικης δικαστικής απόφασης, μετά από νέα απόφαση του Δ.Σ. Για την περίοδο της παράτασης, το ποσοστό μετατρέπεται στο 30% των ακαθάριστων τακτικών αποδοχών.

   Η ενίσχυση παύει να καταβάλλεται από τη στιγμή που θα αναλάβει εργασία ο απολυθείς συνάδελφος οπουδήποτε. Σε περίπτωση χρηματικής αποζημίωσης από την ΟΣΥ ΑΕ, τον Ο.Α.Ε.Δ. ή άλλον φορέα για το διάστημα που αποζημιώνεται ο απολυθείς από το Απεργιακό Ταμείο, η αποζημίωση του Ταμείου θα συμψηφίζεται με αυτές.

   Εξαιρείται η αποζημίωση λόγω απόλυσης. Αν ο απολυθείς δικαιωθεί τελεσίδικα και του καταβληθούν τα ημερομίσθια από την ΟΣΥ ΑΕ, επιστρέφει τα χρήματα που έχει πάρει από το Απεργιακό Ταμείο.

4. Σε περίπτωση που το υπόλοιπο του Λογαριασμού δεν καλύπτει το συνολικό ποσό που απαιτείται για την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης σε όλους τους δικαιούχους, το ποσό της ενίσχυσης μειώνεται ανάλογα με απόφαση του ΔΣ.

ΑΡΘΡΟ 8

Δεν δικαιούνται οικονομική ενίσχυση:

α. Μέλη του ΣΤΥ-ΟΣΥ που δεν συμμετείχαν στη συγκεκριμένη απεργία (ή απεργίες) για την οποία δίνεται οικονομική ενίσχυση.

β. Μέλη του ΣΤΥ-ΟΣΥ που, ενώ συμμετείχαν στη συγκεκριμένη απεργία για την οποία δίδεται οικονομική ενίσχυση, έσπασαν την απεργία πριν από τη λήξη της ή έκαναν έστω και μία μέρα απεργοσπασία κατά τη διάρκειά της.

γ. Μέλη του ΣΤΥ-ΟΣΥ που, ενώ προκηρύχτηκε απεργία αιτήθηκαν έκτακτης ανάπαυσης (ρεπό), άδειας και ασθένειας (δελτίο), εκτός των περιπτώσεων που ο συνάδελφος κατά την έναρξη της απεργίας, βρίσκεται ήδη σε προγραμματιζόμενη ανάπαυση (ρεπό), κανονική άδεια ή σε ασθένεια (για τις ημέρες αυτές δεν δικαιούνται αποζημίωση). Μπορεί να του δοθεί αποζημίωση για τις υπόλοιπες μέρες, μετά από απόφαση του Δ.Σ.

Μετά από απόφαση του Δ.Σ., μπορεί να δοθεί αποζημίωση με προσκόμιση βεβαίωσης εισαγωγής σε Νοσοκομείο, σε Συνάδελφο που, ενώ συμμετείχε στην απεργιακή κινητοποίηση, αναγκάστηκε να τη διακόψει, λόγω έκτακτου σοβαρού προβλήματος υγείας ή ατυχήματος. Η αποζημίωση θα αφορά τις ημέρες απεργίας και μόνον.

ΑΡΘΡΟ 9

Μέλος του ΤΑ-ΑΤ αποβάλλει την ιδιότητα του αν:

α. διαγραφεί από μέλος του ΣΤΥ-ΟΣΥ ή με οποιοδήποτε τρόπο απολέσει την ιδιότητα μέλους του ΣΤΥ-ΟΣΥ.

β. Δεν καταβάλλει τις μηνιαίες εισφορές και ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. του ΣΤΥ-ΟΣΥ.

γ. Σε περίπτωση αποχώρησης – παραίτησης εργαζόμενου από μέλος του ΣΤΥ-ΟΣΥ για οποιοδήποτε λόγο, υποχρεούται να εξοφλήσει τυχόν οφειλές που έχει σε εκκρεμότητα προς το ΤΑ-ΑΤ.

Μέλος που αποβάλλει την ιδιότητα μέλους του ΤΑ-ΑΤ κανένα δικαίωμα δεν αποκτά επί της περιουσίας του.

ΑΡΘΡΟ 10

Οι πληρωμές γίνονται στους δικαιούχους από τον Ταμία του ΣΤΥ-ΟΣΥ ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. του ΣΤΥ-ΟΣΥ με διπλότυπες αποδείξεις όπου αναγράφεται στη απόδειξη ο αριθμός της.

Οι διπλότυπες αποδείξεις εκτός της υπογραφής του Ταμία φέρουν υποχρεωτικά και την υπογραφή του Προέδρου και του Γεν. Γραμματέα του ΣΤΥ-ΟΣΥ και του δικαιούχου.

Το Δ.Σ. του ΣΤΥ-ΟΣΥ αποφασίζει επί των αιτήσεων των μελών για χορήγηση δανείου και καθορίζει με την απόφασή του αυτή, το ύψος του δανείου, τους όρους αποπληρωμής και τυχόν διασφάλισης, καθώς και τους λοιπούς όρους της δανειακής σύμβασης.

Η σχετική σύμβαση υπογράφεται, αφενός από τον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα του Σωματείου και αφετέρου από το δικαιούχο μέλος, σε δύο πρωτότυπα, ενώ εκδίδεται και διπλότυπη απόδειξη που φέρει επιπλέον και την υπογραφή του Ταμία.

Δυνατότητα παροχής επιπλέον δανείου, δύναται να χορηγηθεί σε μέλος του ΤΑ-ΑΤ, αφού έχει εξοφληθεί προηγούμενο δάνειο και αφού έχει παρέλθει χρονικό διάστημα τουλάχιστον 9 μηνών.

Οι δόσεις του δανείου για τις παροχές αλληλεγγύης θα είναι άτοκες και ο αριθμός τους μπορεί να είναι από έξι (6) έως δώδεκα (12) και σε ειδικές περιπτώσεις έως είκοσι τέσσερις (24), κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ.

Το ποσό του δανείου θα αποφασίζεται από το Δ.Σ. του ΣΤΥ-ΟΣΥ ανάλογα με τις δυνατότητες που θα έχει το Ταμείο.

Το ΤΑ-ΑΤ δεν θα χορηγεί δάνεια δύο μήνες πριν από τις εκλογές του ΣΤΥ-ΟΣΥ.

ΑΡΘΡΟ 11

Το ΤΑ-ΑΤ διατηρεί υποχρεωτικά τα παρακάτω αρχεία :

α. Αποφάσεων ΔΣ

β. Βιβλίο ταμείου

γ. Βιβλίο περιουσίας

δ. Διπλότυπες αποδείξεις εισπράξεων

ε. Διπλότυπες αποδείξεις πληρωμών

ζ. Πρακτικών της εξελεγκτικής επιτροπής

ΑΡΘΡΟ 12

Το ΤΑ-ΑΤ υπόκειται στον έλεγχο της εξελεγκτικής επιτροπής του Σωματείου μία φορά το χρόνο ή όποτε κριθεί απαραίτητο.

ΑΡΘΡΟ 13

Κατά τη διάρκεια καθολικής απεργίας, εικοσιτετράωρης ή μεγαλύτερης, από τα μέλη του ΣΤΥ-ΟΣΥ, που θα εργάζονται ως προσωπικό ασφαλείας, θα παρακρατείται υπέρ του ταμείου και θα καταβάλλεται στο ΤΑ-ΑΤ το 10% των τακτικών αποδοχών τους κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης απεργίας.

Στις μερικές απεργίες δεν θα γίνεται παρακράτηση παρά μόνο όταν μετατρέπονται από μερικές σε καθολικές.

ΑΡΘΡΟ 14

Για τη διάλυση του ΤΑ-ΑΤ απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΣΤΥ-ΟΣΥ με παρόντα τουλάχιστο το 50% των μελών του και θετική ψήφο επί των παρόντων τουλάχιστον το 75%. Το ΤΑ-ΑΤ και κάθε κινητή και ακίνητη περιουσία περιέρχεται κατόπιν της παραπάνω απόφασης στο ταμείο του ΣΤΥ-ΟΣΥ.

ΑΡΘΡΟ 15

Ο παρόν κανονισμός μπορεί να αλλάξει με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΤΥ-ΟΣΥ εκτός του άρθρου 14 που παραμένει αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 16

Ότι δεν προβλέπεται από τον παρόντα κανονισμό λειτουργίας του ΤΑ-ΑΤ ρυθμίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΤΥ-ΟΣΥ.

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του ΤΑ-ΑΤ και για τα επόμενα

δύο χρόνια, το Ταμείο δεν θα χορηγεί κανένα δάνειο, ώστε να δημιουργηθεί επαρκές αποθεματικό.

ΓΙΑ ΤΟ Δ. Σ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                           Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Παρασκευόπουλος                              Καραμητόπουλος

Θεόδωρος                                               Αθανάσιος

Read 1368 times Last modified on Παρασκευή, 18 Νοεμβρίου 2016 16:32